Radna tijela

Sadržaj

Radna tijela

Radi praćenja stanja u područjima iz nadležnosti Grada, praćenja primjene i izvršavanja propisa, proučavanja i razmatranja nacrta i prijedloga akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik te za izvršavanje drugih zadaća od interesa za uspješnije obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, upravnih odjela i javnih službi, Gradonačelnik osniva stalna i povremena radna tijela.

Radna tijela pokreću razmatranje pitanja iz svog djelokruga, a obvezatna su razmotriti svako pitanje iz svog djelokruga koje im uputi na razmatranje Gradonačelnik i o svojim mišljenjima, stajalištima, prijedlozima i primjedbama izvijestiti Gradonačelnika.

Skip to content