Mjesna samouprava

Sadržaj

Mjesna samouprava

Grad Osijek proveo je 1994. godine opsežnu reformu mjesne samouprave na svom području i od nekada velikog broja mjesnih zajednica (41 gradska i 10 seoskih u sastavu bivše Općine Osijek) nastalo je 7 gradskih četvrti i to; Retfala, Gornji grad, Industrijska četvrt, Tvrđa, Novi grad, Jug II i Donji grad koji u naravi čine prirodne cjeline unutar naselja Osijek, te 8 mjesnih odbora i to; Josipovac, Višnjevac, Cvjetno, Brijest, Sarvaš, Klisa, Osijek – lijeva obala i Tenja koji su u naravi naselja koja se neposredno naslanjaju na Osijek i čine njegov sastavni dio. Također, 1994. godine provedeni su prvi izbori za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti i od tada pa do danas ona su na neki način predstavnička tijela mikro sredina.

Vijeće mjesnog odbora broji 7 članova, a gradske četvrti 11, a prava i dužnosti vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, te njihovih predsjednika regulirana su Statutom i drugim općim aktima koji se odnose na mjesnu samoupravu

Odlukom o mjesnoj samoupravi Grad Osijek prenio je na mjesne odbore i gradske četvrti niz poslova, poput davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju, davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta, sudjelovanje u izradi urbanističkih planova davanjem mišljenja, podnošenje inicijativa za uređenje naselja, prometa i unapređenja okoliša, provođenje raznih anketa te izdavanje raznih potvrda i suglasnosti.

Navedenom je Odlukom još regulirano:
osnivanje mjesnih odbora na području Grada Osijeka
područja i sjedišta mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Osijeka
prenošenje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka na mjesne odbore i gradske četvrti
određivanje kriterija za raspodjelu sredstava na mjesne odbore i gradske četvrti za prioritetno održavanje komunalne infrastruktura i ostalih potreba građenja i
druga pitanja

Odluku o dodjeli prostorija mjesne samouprave donose vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti nakon javnog poziva za prikupljanje ponuda, a prostorije se neprofitnim organizacijama daju bez naknade i uz plaćanje režijskih troškova, dok se onim korisnicima koji ostvaruju bilo kakav prihod os svoje djelatnosti naplaćuje naknada za korištenje sukladno odredbama Pravilnika o davanju na korištenje prostorija u mjesnim odborima i gradskim četvrtima.

Mjesni odbori i gradske četvrti su pravne osobe.

Koordinacijsko tijelo između gradske uprave Grada Osijeka i vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti je Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu, Odsjek za mjesnu samoupravu.

Odsjek za mjesnu samoupravu koji ima 17 djelatnika prati rad vijeća, zaprima inicijative, primjedbe, prijedloge i odluke vijeća, te ih obrađuje i distribuira po upravnim odjelima gradske uprave.

Veličina slova