Mjesna samouprava

Sadržaj

Mjesna samouprava

Grad Osijek proveo je 1994. godine opsežnu reformu mjesne samouprave na svom području i od nekada velikog broja mjesnih zajednica (41 gradskih i 10 seoskih u sastavu bivše Općine Osijek) nastalo je 7 gradskih četvrti i to: Retfala, Gornji grad, Industrijska četvrt, Tvrđa, Novi grad, Jug II i Donji grad koji u naravi čine prirodne cjeline unutar naselja Osijek, te 8 mjesnih odbora i to: Josipovac, Višnjevac, Cvjetno, Brijest, „Osijek lijeva obala“, Tenja, Klisa i Sarvaš koji su u naravi naselja koja se neposredno naslanjaju na Osijek i čine njegov sastavni dio. Također, 1994. provedeni su prvi izbori za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti i od tada pa do danas ona su na neki način predstavnička tijela mikro sredina.

Vijeće mjesnog odbora broji 7 članova, gradske četvrti 11, a prava i dužnosti vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, te njihovih predsjednika regulirana su Statutom Grada Osijeka i drugim općim aktima koji se odnose na mjesnu samoupravu.

Odlukom o mjesnoj samoupravi uređeno je:

  • osnivanje mjesnih odbora na području Grada Osijeka
  • područja i sjedišta mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Osijeka
  • prenošenje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka na mjesne odbore i gradske četvrti
  • određivanje kriterija za raspodjelu sredstava na mjesne odbore i gradske četvrti za prioritetno održavanje komunalne infrastrukture i ostalih potreba građenja
  • druga pitanja

Navedenom odlukom Grad Osijek prenio je na mjesne odbore i gradske četvrti niz poslova, poput davanja na korištenje prostorija u mjesnim odborima i gradskim četvrtima, pružanja usluga građanima u kontaktima s gradskom upravom, podnošenja inicijativa za obavljanje poslova iz područja uređenja naselja i stanovanja, komunalne djelatnosti, prometa i prometne infrastrukture, zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša, provođenje raznih anketa te izdavanje raznih potvrda i suglasnosti.

Odluku o dodjeli prostorija mjesne samouprave donose vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti nakon javnog poziva za prikupljanje ponuda, a prostorije se neprofitnim organizacijama daju bez naknade, dok se onim korisnicima koji ostvaruju bilo kakav prihod od svoje djelatnosti naplaćuje naknada za korištenje koja se utvrđuje prema zoni i vremenu korištenja, a sve to sukladno odredbama Pravilnika o davanju na korištenje prostorija u mjesnim odborima i gradskim četvrtima.

Mjesni odbori i gradske četvrti su pravne osobe.

Koordinacijsko tijelo između gradske uprave Grada Osijeka i vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu, Odsjek za mjesnu samoupravu.

Odsjek za mjesnu samoupravu koji ima 15 djelatnika prati rad vijeća, zaprima inicijative, primjedbe, prijedloge i odluke vijeća, te ih obrađuje i distribuira po upravnim odjelima gradske uprave.

Skip to content