Predsjednik

Sadržaj

Predsjednik

Gradsko vijeće ima predsjednika koji se bira iz redova vijećnika na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća zastupa Gradsko vijeće; saziva sjednice Gradskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Gradskog vijeća i potpisuje akte Gradskog vijeća; održava red na sjednici; brine o postupku donošenja i izvršavanju općih i drugih akata Gradskog vijeća; objavljuje rezultate glasovanja Gradskog vijeća; brine o primjeni Poslovnika Gradskog vijeća; usklađuje rad Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća; brine o javnosti rada Gradskog vijeća; surađuje s gradonačelnikom i predstavnicima mjesne samouprave; upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak; upućuje donesene akte Gradskog vijeća nadležnom tijelu radi primjene i nadzora; određuje predstavnike Gradskog vijeća u svečanim i drugim prigodama; surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; određuje sastav delegacija Gradskog vijeća u posjetu stranim predstavničkim tijelima i organizacijama; obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom i poslovnikom.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova