Predsjednik

Sadržaj

Predsjednik

Gradsko vijeće ima predsjednika koji se bira iz redova vijećnika na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća zastupa Gradsko vijeće; saziva sjednice Gradskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Gradskog vijeća i potpisuje akte Gradskog vijeća; održava red na sjednici; brine o postupku donošenja i izvršavanju općih i drugih akata Gradskog vijeća; objavljuje rezultate glasovanja Gradskog vijeća; brine o primjeni Poslovnika Gradskog vijeća; usklađuje rad Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća; brine o javnosti rada Gradskog vijeća; surađuje s gradonačelnikom i predstavnicima mjesne samouprave; upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak; upućuje donesene akte Gradskog vijeća nadležnom tijelu radi primjene i nadzora; određuje predstavnike Gradskog vijeća u svečanim i drugim prigodama; surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; određuje sastav delegacija Gradskog vijeća u posjetu stranim predstavničkim tijelima i organizacijama; obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom i poslovnikom.

Prof.dr.sc. TIHOMIR FLORIJANČIĆ

e-mail: tihomir.florijancic@osijek.hr

Rođen je 11. lipnja 1970. u Osijeku, gdje je završio osnovnu i srednju veterinarsku školu. Po nacionalnosti je Hrvat i ima hrvatsko državljanstvo. Studij veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1989., a diplomirao 1995. Nakon odsluženja redovnog vojnog roka, do 1998. radio je u Zapovjedništvu II. zbornog područja Oružanih snaga Republike Hrvatske, kada se zapošljava na tadašnjem Poljoprivrednom, danas Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  u svojstvu asistenta na kolegiju Lovstvo. Godine 1998. upisuje poslijediplomski studij “Parazitologija” na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, koji je uspješno završio 2001. obranom magistarske znanstvene rasprave «Imunoblot postupak u dijagnostici trihineloze u svinja». Na istom fakultetu 2006. obranio je disertaciju pod nazivom «Epizootiološka istraživanja fascioloidoze običnog jelena (Cervus elaphus) u istočnoj Hrvatskoj». Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. završio je stručni studij smjera sportske rekreacije.

Njegova znanstvena, stručna i nastavna aktivnost vezana je prvenstveno za uzgoj, biologiju i patologiju divljači te zaštitu prirode i okoliša.

Tijekom dosadašnjeg znanstvenog i stručnog rada, u koautorstvu je objavio dva sveučilišna udžbenika «Lovstvo» te «Anatomija i fiziologija domaćih životinja», priručnik  «Trihineloza» te više desetaka znanstvenih, stručnih i popularnih publikacija, a aktivno je sudjelovao na stotinjak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, na dijelu kojih je obavljao dužnost predsjednika, tajnika ili člana znanstvenog ili organizacijskog odbora. Bio je voditelj znanstvenog projekta „Epizootiološka istraživanja nametničkih bolesti divljači u istočnoj Hrvatskoj“ koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, zatim projekta Vijeća za istraživanja u poljoprivredi „Farmski uzgoj divljači na OPG u svrhu ruralnog razvoja“ te projekta Hrvatske agencije za hranu „Utjecaj teških metala u mesu divljači na zdravlje potrošača“. Isto tako, bio je voditelj VIP projekta pri tadašnjem MPŠVG „Utjecaj hranidbe na rast i operjavanje fazana“ te tri projekta koje je financirala Osječko-baranjska županija «Istraživanja fascioloidoze jelena običnog Cervus elaphus L. u Osječko-baranjskoj županiji», „Epizootiološka istraživanja trihineloze u Osječko-baranjskoj županiji“ i „Istraživanje ekologije i patologije divljači s procjenom rizika ugroženosti zdravlja domaćih životinja i ljudi“.

Aktivno je sudjelovao u izradi Plana upravljanja Parkom prirode Kopački rit, kao jedan od izrađivača sektorske studije Lovstvo. Isto tako, jedan je od izrađivača nekoliko desetaka Lovnogospodarskih osnova za lovišta Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske i Zadarske županije te Programa zaštite divljači za gradove i općine. Bio je član županijskog Povjerenstva za izradu granica zajedničkih lovišta, Povjerenstva za ocjenu gospodarenja zajedničkim lovištima Osječko-baranjske županije, kao i član Povjerenstva za gospodarski razvitak sela Osječko-baranjske županije. Vlada RH 2003. imenovala ga je članom Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje fascioloidoze u RH. Bio je član Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u razdoblju 2005.-2007. kao predstavnik asistenata, stručnog, administrativnog i tehničkog osoblja. Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek obavlja dužnost predstojnika Zavoda za animalnu proizvodnju i biotehnologiju te voditelja smjera „Lovstvo i kinologija“ na poslijediplomskom doktorskom studiju „Poljoprivredne znanosti“, a ranije je bio predstojnik Zavoda za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo i predsjednik Katedre za lovstvo, ribarstvo i ekologiju. U razdoblju 2009.-2022. obnašao je dužnost tajnika hrvatskog i međunarodnog simpozija agronoma. Predsjednik je Hrvatskog akademskog društva „Josip Juraj Strossmayer“ te član Balkan Environmental Association, Wildlife and Game  Management Scientific Society, Hrvatskog veterinarskog društva, Društva agronoma Osijek i Hrvatskog lovačkog saveza. Služi se engleskim jezikom. Oženjen je i otac jednog djeteta.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content