Predsjednik

Sadržaj

Predsjednik

Gradsko vijeće ima predsjednika koji se bira iz redova vijećnika na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća zastupa Gradsko vijeće; saziva sjednice Gradskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Gradskog vijeća i potpisuje akte Gradskog vijeća; održava red na sjednici; brine o postupku donošenja i izvršavanju općih i drugih akata Gradskog vijeća; objavljuje rezultate glasovanja Gradskog vijeća; brine o primjeni Poslovnika Gradskog vijeća; usklađuje rad Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća; brine o javnosti rada Gradskog vijeća; surađuje s gradonačelnikom i predstavnicima mjesne samouprave; upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak; upućuje donesene akte Gradskog vijeća nadležnom tijelu radi primjene i nadzora; određuje predstavnike Gradskog vijeća u svečanim i drugim prigodama; surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; određuje sastav delegacija Gradskog vijeća u posjetu stranim predstavničkim tijelima i organizacijama; obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom i poslovnikom.

dr.sc. Željko Požega

Izv. prof. dr. sc. Željko Požega rođen je 6. svibnja 1979. u Našicama. Osnovnu školu i srednju, Prirodoslovno – matematičku gimnaziju, završio je u Našicama. Godine 1997. upisao je Ekonomski fakultet u Osijeku gdje je 2001. kao prvi u generaciji diplomirao na sveučilišnom studiju (smjer: financijski menadžment). 2002. upisao je poslijediplomski znanstveni studij Menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na kojem je magistrirao 2005. obranivši magistarski rad pod naslovom “Temeljne odrednice managementa ljudskim potencijalima na početku 21. stoljeća”. 2007. uspješno brani doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku s temom “Analiza utjecaja ljudskog kapitala na stupanj razvijenosti zemalja svijeta”. U 2008. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i znanstveno – nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana organizacija i menadžment. U 2013. izabran je u znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana organizacija i menadžment. 2013. uspješno je završio program stručnog usavršavanja “C & B analiza troškova i koristi investicijskih projekata“ pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Godine 2014. uspješno je završio program stručnog usavršavanja “Javna nabava“ pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Dobitnik je više stipendija, nagrada i priznanja od strane Grada Našica, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Osječko – baranjske županije, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Zagrebačke banke, Partner banke itd.

Od 1997. do 1999. novinar je u informativno – političkom dnevnom listu Glas Slavonije u Osijeku. Od 2000. do 2001. zaposlen je u Studentskom centru u Osijeku. Od 2002. zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku najprije kao znanstveni novak, potom kao asistent. Po zasnivanju radnog odnosa na Ekonomskom fakultetu u Osijeku sudjelovao je u izvođenju predavanja i seminara iz kolegija “Sociologija menadžmenta“, “Sociologija“, “Poslovna etika“ i “Menadžment ljudskih resursa“. Od 2003. do 2017. vanjski je suradnik u Gimnaziji Gaudeamus u Osijeku te predaje kolegije “Menadžment ljudskih resursa“, “Sociologija“ te kolegij “Politika i gospodarstvo“. Od 2006. do 2010. direktor je NK Slavonac CO Stari Perkovci. Od 2009. zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao docent te samostalno drži kolegije “Menadžment ljudskih resursa“ te “Upravljanje promjenama“. Od 2009. do 2014. vanjski je suradnik na Veleučilištu u Slavonskom Brodu te samostalno drži kolegije “Vanjskotrgovinsko poslovanje“ i “Upravljanje znanjem i inovacijama“. Od 2010. predavač je na Nogometnoj akademiji u Zagrebu, ustanovi za obrazovanje odraslih u sportu, na smjerovima nogometni trener sa licencom “UEFA A“ i licencom “UEFA PRO“, gdje predaje kolegij “Didaktika i tehnike komunikacije“. Od 2010. vanjski je suradnik na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru kao predavač kolegija “Stručna praksa“, a od akademske 2013./2014. samostalno predaje kolegij “Osnove sociologije“. Izravno je 2011. imenovan kao predstavnik Vlade RH i Agencije za upravljanje državnom imovinom (AUDIO) za člana Nadzornog odbora Đuro Đaković Holding d.d. Slavonski Brod, a potom izabran za predsjednika Nadzornog odbora. Od 2012. predavač je kolegija “Upravljanje ljudskim resursima“ u sklopu programa stručnog usavršavanja Upravljanje projektnim ciklusom, zatim kolegija “Sprečavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave“ u sklopu programa stručnog usavršavanja Javna nabava te kolegija “Socio – ekonomska analiza“ u sklopu programa stručnog usavršavanja C & B analiza troškova i koristi investicijskih projekata pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Također, od 2012. do 2015. predavač je kolegija “Upravljanje ljudskim resursima“ u sklopu programa stručnog usavršavanja Upravljanje projektnim ciklusom pri Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Od 2013. zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao izvanredni profesor te nastavlja samostalno držati kolegije “Menadžment ljudskih resursa“, “Strateški menadžment ljudskih resursa“, “Upravljanje promjenama“, “Liderstvo“, “Upravljanje ljudskim potencijalima“, “Upravljanje ljudskim resursima“, “Upravljanje znanjem i inovacijama“ te “Poduzetničke vještine“. Predavač je i na poslijediplomskim specijalističkim studijima “Poduzetništvo“ i “Upravljanje ekonomskim razvojem“ te na poslijediplomskom doktorskom studiju “Menadžment“ na osječkom Ekonomskom fakultetu. U 2013. izabran je za vanjskog suradnika Kineziološkog fakulteta u Zagrebu za grupu predmeta iz područja “Menadžmenta u sportu“ na sveučilišnom studiju kineziologije i stručnom studiju za izobrazbu trenera na vremensko razdoblje do 2017. Od 2015. predavač je kolegija “Ljudski potencijali – tehničko tehnološka analiza“ u sklopu programa stručnog usavršavanja Izrada investicijske studije pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Od 2015. član je uprave Gimnazije Gaudeamus u Osijeku zadužen za razvoj ljudskih resursa. Na lokalnim izborima 2017. godine izabran je u Gradsko vijeće Grada Osijeka pri čemu je na prvoj, konstituirajućoj sjednici izabran za predsjednika Gradskog vijeća. Također je u Gradskom vijeću predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka te je član Mandatnog povjerenstva.

Tijekom studija bio je aktivan u Studentskom zboru Ekonomskog fakulteta u Osijeku, gdje je od 1997. do 1999. bio član podružnice Studentskog zbora. Također je bio ili je još uvijek predsjednik ili član: Alumni kluba Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Mense – Udruge natprosječno inteligentnih, IO ŽNS Osječko – baranjske županije – NS Osijek, IO ŽNS Osječko – baranjske županije, KNT HNS-a, Izborne komisije HNS-a, KNT ŽNS Osječko – baranjske županije, Stručne komisije ŽNS Osječko – baranjske županije, NŠM NK Olimpija Osijek itd. Od 2012. do 2015. član je Školskog odbora u Gimnaziji “Gaudeamus” u Osijeku. Od 2014. do 2016. zamjenik je pročelnika Katedre za ekonomiku i management gospodarskih subjekata Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Što u suautorstvu, što samostalno, objavio je 87 znanstvenih radova te je sudjelovao na 57 znanstvenih skupova s izlaganim radom. Samostalno je objavio sveučilišni udžbenik pod naslovom “Menadžment ljudskih resursa – upravljanje ljudima i znanjem u poduzeću“ (Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012.). Na poziv i u suradnji sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, objavio je kao koautor sveučilišni udžbenik pod naslovom “Organizacija i vještine upravljanja u nogometu“ (Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2016.). Službeni je recenzent mnogih znanstvenih časopisa i međunarodnih znanstveno – stručnih konferencija, između ostalih, časopisa “Tranzicija“ Ekonomskog instituta u Tuzli te međunarodne naučno – stručne konferencije “Na putu ka dobu znanja“ Fakulteta za menadžment u Novom Sadu, a jedan je od urednika časopisa “Ekonomski vjesnik“ Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Član je uređivačkog i programskog odbora u više znanstvenih časopisa i međunarodnih konferencija.

Dosad je bio angažiran kao savjetnik, edukator ili analitičar tržišta rada, socio – ekonomske analize i upravljanja ljudskim resursima prilikom izrade i provedbe više desetaka projekata financiranih iz različitih fondova Europske unije. Voditelj je izrade više od deset studija iz područja ljudskih resursa, tržišta rada, strukture poduzetnika i gospodarskih subjekata itd.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova