Gradsko vijeće

Sadržaj

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana grada Osijeka i tijelo Grada Osijeka kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga ono donosi akte kojima se uređuje neposredno ostvarivanje potreba građana, odnosno obavljanje poslova lokalnog značaja, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim ili drugim tijelima, i to osobito poslova koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje; prostorno i urbanističko planiranje; komunalno gospodarstvo; brigu o djeci; socijalnu skrb; primarnu zdravstvenu zaštitu; odgoj i obrazovanje; kulturu, tjelesnu kulturu i šport; zaštitu potrošača; zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša; protupožarnu i civilnu zaštitu; promet na svom području; održavanje javnih, nerazvrstanih cesta; te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Gradsko vijeće Grada Osijeka sukladno članku 28. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13–pročišćeni tekst, 137/15– ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) ima 31 člana.

Izvadak iz Poslovnika Gradskog vijeća Grada Osijeka o javnosti rada

X. JAVNOST RADA

Članak 165.

Rad Gradskog vijeće i njegovih radnih tijela je javan. Gradsko vijeće izvješćuje javnost o svojem radu preko sredstava javnog priopćavanja.

Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Članak 166.

Građani i najviše po dva predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo nazočiti sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Građani i pravne osobe dužni su pisano najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice.

Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici predsjednik Gradskog vijeća može ograničiti broj građana i predstavnika pravnih osoba koji će nazočiti.

Članak 167.

Sjednice Gradskog vijeća mogu se radi obavještavanja javnosti prenositi i putem Interneta.

Članak 168.

Ovlaštenim uredništvima sredstava javnog priopćavanja dostavljaju se pozivi za sjednicu, prijedlozi akata i drugi materijal o kojem raspravlja Gradsko vijeće.

Članak 169.

Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o radu Gradskog vijeća i radnih tijela, mogu se davati službene izjave i održavati konferencije za novinare.

Službene izjave o radu Gradskog vijeća daje predsjednik Gradskog vijeća i druga osoba koju na to ovlasti predsjednik.

Konferencija za novinare održava se kad to odluče Gradsko vijeće ili predsjednik Gradskog vijeća.

Konferenciju za novinare održava predsjednik Gradskog vijeća ili osoba koju on ovlasti.

Službene izjave o radu radnog tijela Gradskog vijeća daje predsjednik radnog tijela ili osoba koju on ovlasti.

Članak 170.

Gradsko vijeće ili njegovo radno tijelo mogu odlučiti da sjednicu ili pojedini dio sjednice održi bez nazočnosti javnosti.

Odluku o održavanju sjednice ili dijela sjednice bez nazočnosti javnosti, Gradsko vijeće donosi na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća, predsjednika radnog tijela, gradonačelnika, ili najmanje pet vijećnika, bez rasprave.

Kad se sjednica održava bez nazočnosti javnosti, o radu sjednice ili dijela sjednice s kojeg je javnost bila isključena, javnost se obavješćuje putem službenog priopćenja za javnost.

Službeno priopćenje za javnost daje predsjednik Gradskog vijeća ili osoba koju on ovlasti.

Članak 171.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, dokumenti i materijal Gradskog vijeća koji su sukladno propisima, označeni određenim stupnjevima povjerljivosti.

Način rukovanja dokumentima koji se smatraju povjerljivim, uređuje se aktom pročelnika Ureda Grada.

Vijećnici i druge osobe koje su na sjednici saznale povjerljive podatke, ne smiju ih iznositi u javnost.

Prijenosi sjednica i dnevni redovi sa pripadajućim materijalima dostupni su na poveznici http://www.osijek.hr/prijenos-sjednice/

OBAVIJEST O UDJELIMA U VLASNIŠTVU POSLOVNOG SUBJEKTA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OSIJEKA U SVRHU SPRJEČAVANJA SUKOBA INTERESA

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Osijeka za 2023., za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću u 2023.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Osijeka za 2022. za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću u 2022.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Osijeka za 2021., za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća s kandidacijske liste grupe birača u 2021.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Osijeka za 2020., za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća s kandidacijske liste grupe birača u 2020.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Osijeka za 2019., za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća s kandidacijske liste grupe birača u 2019.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE  MR.SC. DANIJELE LOVOKOVIĆ, DIPL.ING.ARH. OD 1. SIJEČNJA 2018. DO 31. PROSINCA 2018. S LISTE GRUPE BIRAČA

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MILANA KAMENKA OD 1. SIJEČNJA 2018. DO 31. PROSINCA 2018. S LISTE GRUPE BIRAČA

OBAVIJEST  O NEPRIMLJENIM DONACIJAMA VIJEĆNIKA MILANA KAMENKA S LISTE GRUPE BIRAČA OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018.

OBAVIJEST O NEPRIMLJENIM DONACIJAMA VIJEĆNICE MR.SC. DANIJELE LOVOKOVIĆ, DIPL.ING.ARH. S LISTE GRUPE BIRAČA OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MILANA KAMENKA OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2017. S LISTE GRUPE BIRAČA

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MR.SC. DANIJELE LOVOKOVIĆ, DIPL.ING.ARH. OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2017. S LISTE GRUPE BIRAČA

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 20. TRAVNJA 2017. S LISTE GRUPE BIRAČA

Skip to content