Projekti

Povezane organizacijske jedinice

Sadržaj

Projekti

EU projekti Grada Osijeka u prijavi

EU projekti Grada Osijeka u provedbi

Više o glavnim projektima:

Projekt Oči Srce Ruke urbana revolucija

Projekt EHHUR (EYES HEARTS HANDS Urban Revolution): usmjeren je na transformaciju izgrađenih urbanih sredina ranjivih skupina građana. Provodit će se na sedam različitih lokacija u EU-u i pridruženim zemljama (Danska, Grčka, Belgija, Portugal, Turska, Hrvatska, Italija) rješavajući društveno-gospodarske i kulturne izazove kao što su društvena segregacija, energetsko siromaštvo i degradacija te depopulacija povijesnih dijelova centara gradova.

Projekt Cities@Heart

U okviru Projekta sudjeluju projektni partneri iz 10 zemalja. Kako bi se osiguralo da faze i odluke provedbe prate radnje na svim razinama, svaki će partner morati formirati lokalno partnerstvo koje uključuje relevantne lokalne dionike kao što su: nacionalno i/ili regionalno tijelo nadležno za područje održivog urbanog razvoja,  lokalne uprave gradskih središta te bilo koji relevantni dionik (javni, privatni, udruge, civilno društvo), u područjima rješavanja izazova.

Projekt Izgradnja Dječjeg vrtića Tenja, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0043

Kroz ovaj projekt planira se izgradnja Dječjeg vrtića Tenja, Mirna ulica bb / Dravska ulica, na građevnoj čestici k.č.br. 1910/94, k.o. Tenja, koja je u vlasništvu Grada Osijeka. Ovaj novi dio Tenje je naseljen u zadnjih 5 godina mladim obiteljima s djecom jasličke i vrtićke dobi, a upravo se gradi i stambena zgrada sa 60 stanova, čime će dodatno porasti potreba za upisnim mjestima RPOO-a.

Projekt Dogradnja Dječjeg vrtića Latica, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0042

Grad Osijek planira dograditi Dječji vrtić Latica, Vijenac Augusta Cesarca 37, u središtu Osijeka, na dostatnoj površini u svom vlasništvu (6183 m2). Sadašnji vrtić ima neto površinu od 787,87 m2 i kapacitet 6 dnevnih boravaka, a nakon dogradnje imat će dodatnu površinu od 510 m2 i kapacitet dodatna 3 dnevna boravka.

Projekt GReENERGY 2.0

Projekt nosi puni naziv „GReENERGY 2.0/ „Greening the cities 2.0 – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region“ / „Razvoj i promocija energetske učinkovitosti i održivog urbanog okoliša u gradovima prekogranične regije Hrvatska-Srbija“ (HR-RS412), a akronim mu je „GReENERGY 2.0 (Zelena energija). Referentna oznaka HR-RS412.

Projekt Dogradnja Dječjeg vrtića Sjenčica, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0041

Grad Osijek planira dograditi ovaj dječji vrtić na površini u svom vlasništvu, u jednom od najgušće naseljenih osječkih naselja (Sjenjak), s mnogo mladih obitelji i gdje je potreba za uslugama RPOO vrlo velika.

Projekt Izgradnja Dječjeg vrtića Vijenac lipa, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0184

Grad Osijek planira izgraditi novi dječji vrtić – Dječji vrtić Vijenac lipa (Cvjetno), u naselju Cvjetno koje je značajno izgrađeno u zadnjih 10-ak godina te su u njega doselile mnoge mlade obitelji s djecom jasličke i vrtićke dobi u tom naselju.

Projekt Izgradnja Dječjeg vrtića Uske njive, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0040

Grad Osijek planira izgraditi novi vrtić na građevnoj čestici u svom vlasništvu (k.č.br. 9873/11, k.o. Osijek), u naselju Uske njive koje je značajno izgrađeno u zadnjih 10 godina te su u njega doselile mnoge mlade obitelji s djecom jasličke i vrtićke dobi, a gdje ne djeluje gradski vrtić.

Projekt SMARTRIVER (Pametne rijeke)

Projekt SMARTRIVER (Pametne rijeke) nosi puni naziv „Prilagodba riječnih bazena klimatskim promjenama i uključivanje lokalne zajednice u planiranju strategija smanjenja rizika od poplava“ (ref oznaka ADRION1042) provodi se pod programom Interreg ADRION (Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.- 2020.) u okviru tematskog područja: Održiva regija.

Izgradnja podvožnjaka u Ulici sv. L.B. Mandića u Osijeku

Kod projekta: KK.07.4.2.31.0001
Naziv korisnika: Grad Osijek
Ukupna vrijednost projekta: 93.074.532,53 kn
Kohezijski fond Europske unije: 79.113.352,65 kn (85%)
Proračun Republike Hrvatske: 13.961.179,88 kn (15%)
Razdoblje provedbe projekta: 1. travnja 2021. do 31. prosinca 2023.

Izgradnja Zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku (KK.03.1.2.26.0001)

Program potpore: Prioritetna os 3- „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća uključujući putem poslovnih inkubatora“, Specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva” OPKK-a, financiranog sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja

Projekt BeePathNet: Obogaćivanje urbane džungle pčelama

Projekt BeePathNet Reloaded ima za cilj nadograditi i prenijeti koncept, rješenja i rezultate dobre prakse BEE PATH iz Ljubljane u druge gradove EU. Rješava izazove urbanog okoliša, bioraznolikosti i samodostatnosti u proizvodnji hrane povezane s urbanim pčelarstvom kroz integrirane i participativne pristupe, izgrađuje sposobnost ključnih dionika da utječu na relevantne politike te razvijaju i implementiraju učinkovita rješenja.

1 2 3
Skip to content