Sustav unutarnjih kontrola

Sadržaj

Sustav unutarnjih kontrola

   Od 1. siječnja 2011. na snazi je Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 139/10 i 19/14) na temelju kojeg je gradonačelnik dužan potpisati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Izjavom se potvrđuje:

  1. zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
  2. učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Gradonačelnik Izjavu daje na temelju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, raspoloživih informacija o radu tijela, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i vlastite procjene.

Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti provodi se kontrola Izjava o fiskalnoj odgovornosti kod svih trgovačkih društava u vlasništvu grada te pravnih osoba kojima je Grad osnivač kao i kod proračunskih korisnika Grada Osijeka. Kontrola se provodi kod svih obveznika svake godine, formalno i suštinski – na odabranom uzorku pitanja gdje se uvidom u dokumentaciju utvrđuje utemeljenost Izjave o fiskalnoj odgovornosti o čemu se podnosi Izvješće Gradonačelniku, a u slučaju nepravilnosti obavlja se prijava osobi za nepravilnosti.

Također se svake godine provodi kontrola namjenskog trošenja na licu mjesta kod korisnika proračunskih sredstava za isplaćene donacije, pomoći i subvencije na uzorku od minimalno 5% vrijednosti subvencija, pomoći i donacija o čemu se podnosi Izvješće Gradonačelniku.

 

Ivana Lišić Lončarić imenuje se osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Osijeku.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:
– Telefon: 031/229-223
– Fax: 031/229-182
– E-mail: ivana.lisic@osijek.hr

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Ivana Lišić Lončarić obvezna je:

  1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
  2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12.,14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
  4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

 

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/2015)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 139/2010 i 19/2014)

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti ( Narodne novine 78/2011, 106/2012, 130/2013, 19/2015 i 119/2015)

Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 58/2016)

Naputak o  otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika  ( Narodne novine 70/2012 )

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova