Sustav unutarnjih kontrola

Sadržaj

Sustav unutarnjih kontrola

   Od 1. siječnja 2011. na snazi je Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 139/10 i 19/14) na temelju kojeg je gradonačelnik dužan potpisati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Izjavom se potvrđuje:

  1. zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
  2. učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Gradonačelnik Izjavu daje na temelju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, raspoloživih informacija o radu tijela, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i vlastite procjene.

Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti provodi se kontrola Izjava o fiskalnoj odgovornosti kod svih trgovačkih društava u vlasništvu grada te pravnih osoba kojima je Grad osnivač kao i kod proračunskih korisnika Grada Osijeka. Kontrola se provodi kod svih obveznika svake godine, formalno i suštinski – na odabranom uzorku pitanja gdje se uvidom u dokumentaciju utvrđuje utemeljenost Izjave o fiskalnoj odgovornosti o čemu se podnosi Izvješće Gradonačelniku, a u slučaju nepravilnosti obavlja se prijava osobi za nepravilnosti.

Također se svake godine provodi kontrola namjenskog trošenja na licu mjesta kod korisnika proračunskih sredstava za isplaćene donacije, pomoći i subvencije na uzorku od minimalno 5% vrijednosti subvencija, pomoći i donacija o čemu se podnosi Izvješće Gradonačelniku.

 

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/2015)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 139/2010 i 19/2014)

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti ( Narodne novine 78/2011, 106/2012, 130/2013, 19/2015 i 119/2015)

Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 58/2016)

Naputak o  otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika  ( Narodne novine 70/2012 )

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content