Potpredsjednici

Sadržaj

Potpredsjednici

Gradsko vijeće ima prvog i drugog potpredsjednika koji se biraju iz redova vijećnika na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

Potpredsjednici Gradskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Gradskog vijeća te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.

Ako je predsjednik Gradskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga u pravilu prvi potpredsjednik, a ukoliko je i on spriječen ili odsutan, predsjednika Gradskog vijeća zamjenjuje drugi potpredsjednik Gradskog vijeća.

 

PRVI POTPREDSJEDNIK
mr.sc. Drago Šerić

Rođen 30. rujna 1947. u Moslavačkom Krčeniku. Osnovnu školu završio je u Osijeku, a Srednju ekonomsku školu kao i Višu ekonomsku školu u Splitu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Magisterij ekonomskih znanosti završio na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Bio je dugogodišnji direktor Hrvatske pošte naše Županije. U mirovinu je otišao 1. siječnja 2010. s mjesta Savjetnika predsjednika Uprave Hrvatske pošte u Zagrebu.

Za aktivnosti u domovinskom ratu Odlukom predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana odlikovan je „Spomenicom domovinskog rata 1991.-1992“., a za doprinos mirnoj reintegraciji Pošte s okupiranog hrvatskog Podunavlja u sustav Hrvatske pošte i „Spomen medaljom Vukovar“.

Osnivač je i predsjednik stranke „Aktivni nezavisni umirovljenici“, jer se želio aktivirati na programima i potrebama umirovljenika i socijalno ugroženih građana našeg grada.

U mandatu Gradskog vijeća Grada Osijeka 2017. – 2021. godina bio je Prvi potpredsjednik Gradskog vijeća.

DRUGI POTPREDSJEDNIK
dr.sc. Željko Požega

Rođen je 6. svibnja 1979. u Našicama. Osnovnu školu i srednju, Prirodoslovno-matematičku gimnaziju, završio je u Našicama. Godine 1997. upisao je Ekonomski fakultet u Osijeku gdje je 2001. godine diplomirao na sveučilišnom studiju (smjer: financijski menadžment). 2002. godine upisao je poslijediplomski znanstveni studij “Menadžment“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na kojem je magistrirao 2005. godine obranivši magistarski rad pod naslovom “Temeljne odrednice managementa ljudskim potencijalima na početku 21. stoljeća“. 2007. godine uspješno brani doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku s temom “Analiza utjecaja ljudskog kapitala na stupanj razvijenosti zemalja svijeta”. Za vrijeme diplomskog, poslijediplomskog i doktorskog studija dobitnik je više stipendija, nagrada i priznanja. U 2008. godini izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i znanstveno – nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana organizacija i menadžment. 1999. godine upisao je Nogometnu akademiju u Zagrebu, gdje 2002. godine diplomira na smjeru nogometni trener s licencom “A”, a 2016. godine diplomira na smjera nogometni trener s licencom “UEFA PRO“. U 2011. godini završio je pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku naobrazbu na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. U 2012. godini izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana organizacija i menadžment. U 2018. godini izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i znanstveno – nastavno zvanje redovnog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana organizacija i menadžment.

Od 1997. do 1999. godine novinar je u informativno – političkom dnevnom listu Glas Slavonije u Osijeku. Od 2000. do 2001. godine zaposlen je u Studentskom centra u Osijeku. Od 2002. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao asistent. Od 2003. do 2017. godine vanjski je suradnik u Gimnaziji Gaudeamus u Osijeku. Od 2006. do 2010. godine direktor je NK Slavonac CO Stari Perkovci Od 2009. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao docent. Od 2009. do 2014. godine vanjski je suradnik na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Od 2010. godine predavač je na Nogometnoj akademiji u Zagrebu, ustanovi za obrazovanje odraslih u sportu, na smjerovima nogometni trener s licencom “UEFA A“ i licencom “UEFA PRO“. Od 2010. do 2018. godine vanjski je suradnik na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovara. Na sjednici Vlade RH, održanoj 2011. godine, izravno je imenovan kao predstavnik Vlade RH i Agencije za upravljanje državnom imovinom (AUDIO) za člana Nadzornog odbora Đuro Đaković Holding d.d. Slavonski Brod, a na temelju provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, pri čemu je na prvoj, konstituirajućoj sjednici izabran za predsjednika Nadzornog odbora. Od 2012. godine predavač je na programima stručnog usavršavanja “Upravljanje projektnim ciklusom“, “Javna nabava“, “Izrada investicijske studije“ te “C & B analiza troškova i koristi investicijskih projekata“ pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Od 2013. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao izvanredni profesor. U 2013. godini izabran je za vanjskog suradnika Kineziološkog fakulteta u Zagrebu za grupu predmeta iz područja menadžmenta u sportu na sveučilišnom studiju kineziologije i stručnom studiju za izobrazbu trenera. Od 2015. do 2018. godine član je uprave Gimnazije Gaudeamus u Osijeku zadužen za razvoj ljudskih resursa. Na lokalnim izborima 2017. godine izabran je kao nezavisni vijećnik u Gradsko vijeće Grada Osijeka pri čemu je na prvoj, konstituirajućoj sjednici izabran za predsjednika Gradskog vijeća te je predsjednik Gradskog vijeća do kraja mandata, 2021. godine. Također je u Gradskom vijeću predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka te je član Mandatnog povjerenstva. Na lokalnim izborima 2021. godine ponovno je izabran kao nezavisni vijećnik u Gradsko vijeće Grada Osijeka. Od 2019. godine vanjski je suradnik Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, a od 2020. godine vanjski je suradnik na Kineziološkom fakultetu u Osijeku. Godine 2020. izabran je za člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Godine 2021. izabran je za vanjskog člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora.

Temeljno područje kojim se bavi u teoriji i praksi je upravljanje ljudima. Tijekom godina na niz fakulteta i ustanova na raznim preddiplomskim, poslijediplomskim i doktorskim studijima te stručnim usavršavanjima predaje kolegije: “Menadžment ljudskih resursa“, “Sociologija menadžmenta“, “Poslovna etika“, “Upravljanje promjenama“, “Upravljanje znanjem i inovacijama“, “Didaktika i tehnike komunikacije“, “Sprečavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave“, “Upravljanje ljudskim resursima“, “Upravljanje ljudskim potencijalima“, “Liderstvo“, “Socio-ekonomska analiza“, “Strateški menadžment ljudskih resursa“, “Poduzetničke vještine“ i “Ljudski potencijali – tehničko tehnološka analiza“.

Što u suautorstvu, što samostalno, objavio je 96 znanstvenih radova te je sudjelovao na 59 znanstvenih skupova sa izlaganim radom. Samostalno je objavio sveučilišni udžbenik pod naslovom “Menadžment ljudskih resursa – upravljanje ljudima i znanjem u poduzeću“ (Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012.). Na poziv i u suradnji s Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, objavio je kao koautor sveučilišni udžbenik pod naslovom “Organizacija i vještine upravljanja u nogometu“ (Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2016.). Službeni je recenzent raznih znanstvenih časopisa i međunarodnih znanstveno – stručnih konferencija, između ostalih, časopisa “Tranzicija“ Ekonomskog instituta u Tuzli te međunarodne naučno – stručne konferencije “Na putu ka dobu znanja“ Fakulteta za menadžment u Novom Sadu, a bio je jedan od urednika časopisa “Ekonomski vjesnik“ Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Član je uređivačkog i programskog odbora u više znanstvenih časopisa i međunarodnih konferencija.

Predavač je na više od stotinu tečajeva, seminara ili radionica iz područja upravljanja ljudima održanim u raznim gradovima, općinama, institucijama, poduzećima i udrugama. Voditelj je ili suradnik na nekoliko znanstveno – istraživačkih projekata. Također, kao član tima sudjelovao je u izradi više strategija razvoja. Nadalje, za mnoga poduzeća obavlja poslove savjetnika iz pojedinih područja upravljanja ljudima, odnosno zaposlenicima, pri čemu izrađuje Pravilnike o radu, Pravilnike o organizaciji i sistematizaciji poslova te Pravilnike o motiviranju i nagrađivanju zaposlenika, zatim obavlja poslove organizacije rada i sistematizacije radnih mjesta, oblikovanja hijerarhijske organizacijske strukture i analize poslova te provodi programe i sustave motiviranja, nagrađivanja i obrazovanja zaposlenika. Također obavlja poslove organizacije cjelokupnog selekcijskog postupka kandidata vezano za prijem kandidata za rad na (ne)određeno vrijeme ili za izbor dobitnika stipendija učenika i studenata. U više projekata stručni je suradnik za područje ljudskih resursa, a dosad je bio angažiran kao savjetnik, edukator ili analitičar tržišta rada, socio-ekonomske analize i upravljanja ljudskim resursima kod projekata financiranih iz fondova Europske unije. Voditelj je izrade raznih studija iz područja ljudskih resursa, tržišta rada, strukture poduzetnika i gospodarskih subjekata. Završio je razne edukacije, između ostalih, program stručnog usavršavanja “C & B analiza troškova i koristi investicijskih projekata“ te program stručnog usavršavanja “Javna nabava“, a posebice usavršavanja iz područja upravljanja ljudima, između ostalih, “Samomotivacija i motivacija“, “Timski rad“, “Kako upravljati svojim i tuđim emocijama“, “Verbalna samoobrana i postavljanje granica u poslovnom okruženju“ itd.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content