Vijećnici

Sadržaj

Vijećnici

Gradsko vijeće ima 35 članova.

S obzirom da na redovnim izborima održanim 21. svibnja 2017. nije osigurana odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne manjine, broj članova Gradskoga vijeća povećan je za 2 mjesta te Gradsko vijeće u ovom mandatu 2017. – 2021. ima 37 članova.

Mandat vijećnika, izabranih na redovnim izborima, traje četiri godine.

Prava i dužnosti vijećnika utvrđena su Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Gradskog vijeća.

Prava i dužnosti vijećnika osobito su: prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i radnim tijelima i sudjelovati u njihovom radu; raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju što je na dnevnom redu Gradskog vijeća i radnih tijela i o pitanju odlučivati; biti biran u radna tijela Gradskog vijeća i prihvatiti izbor.

Mandat 2017.–2021. izabrani članovi Gradskoga vijeća Grada Osijeka

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
AKTIVNI NEZAVISNI UMIROVLJENICI – ANU

 1. IVAN VRKIĆ
 2. mr.sc. BORIS PILIŽOTA
 3. ŽANA GAMOŠ
 4. MIRTA VLAHOVIĆ
 5. VLADIMIR HAM
 6. DRAGO ŠERIĆ
 7. GORAN MIKAN
 8. SONJA KOVAČ
 9. BOSILJKO ZDILAR
 10. MILAN BLAGOJEVIĆ
 11. NEBOJŠA DMITROVIĆ
 12. BOJAN AMANOVIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

 1. IVANA ŠOJAT
 2. ŽELJKO KOVAČEVIĆ
 3. SANDA PAŠULD
 4. MILAN OPAČAK
 5. MARINKO MILOŠ
 6. ZORAN ĐUROKOVIĆ
 7. SREĆKO TOMAS
 8. DRAGO ŠUBARIĆ
 9. MARIJANA KOPLJAR
 10. ANTONIO LOZANČIĆ

MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

 1. MIROSLAV ŠIMIĆ
 2. dr.sc. ŽELJKO POŽEGA
 3. SANJA MIŠEVIĆ, mag.iur.
 4. dr.sc. MISLAV KOVAČIĆ
 5. MARIO GALIĆ

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
AKTIVNI BRANITELJI I UMIROVLJENICI HRVATSKE – ABU HRVATSKE

 1. DRAGAN VULIN, mag.ing.el.
 2. KARLO ŠATVAR, dipl.iur.
 3. dr.sc. MATO PALIĆ

BIRAJ BOLJE

 1. KRISTIJAN ŠIMIČIĆ, mag.oec.
 2. ZVONKO VUKA
 3. VIKTOR ŠKARO

DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO

 1. ANTO ĐAPIĆ
 2. VEDRAN NOVOKMET, dipl.iur.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

 1. mr.sc. DANIJELA LOVOKOVIĆ, dipl.ing.arh.
 2. MILAN KAMENKO, mag.iur.

VIJEĆNICI – KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA 26. LIPNJA 2017.

 1. Amanović, Bojan
 2. Babić, Marin – zamjena za Žanu Gamoš
 3. Biočić, Željko – zamjena za Zorana Đurokovića
 4. Blagojević, Milan
 5. Dmitrović, Nebojša
 6. Đapić, Anto
 7. Galić, Mario
 8. Ham, Vladimir
 9. Kamenko, Milan
 10. dr.sc. Knežević, Neđeljko – zamjena za Borisa Piližotu
 11. Kopljar, Marijana
 12. Kopunović Legetin Petar – od 8. studenoga 2019. (zamjena vijećnice Sanje Mišević – mandat u mirovanju od 5. studenoga 2019.)
 13. Kovačević, Željko
 14. dr.sc. Kovačić, Mislav
 15. Kuduz, Vinko (zamjena vijećnika dr.sc. Drage Šubarića od 3. travnja 2018.)
 16. mr.sc. Lovoković, Danijela
 17. Mikan, Goran – (zamjena vijećnika Gorana Mikana – Krunoslav Kolombo od konstituirajuće sjednice 26. lipnja 2017. do 8. rujna 2020.)
 18. Miloš, Marinko
 19. Nalio, Zdravko (zamjena vijećnika Antonia Lozančića od 3. travnja 2018.)
 20. Novokmet, Vedran
 21. Nikolov, Jadranka – zamjena za Ivana Vrkića
 22. Opačak, Milan
 23. dr.sc. Palić, Mato
 24. Pašuld, Sanda
 25. dr.sc. Požega, Željko
 26. Šatvar, Karlo
 27. mr.sc. Šerić, Drago
 28. Šimičić, Kristijan
 29. Škaro, Viktor
 30. Šojat, Ivana
 31. Tičinović, Mirela – zamjena za Miroslava Šimića
 32. Tkalec Andrašec, Mariana – zamjena za Sonju Kovač
 33. prof.dr.sc. Tomas, Srećko
 34. Vlahović, Mirta
 35. Vlašić, Miroslav – (zamjena vijećnika Zvonka Vuke od 16. listopada 2019.)
 36. Vulin, Dragan – (zamjena vijećnika Dragana Vulina – Filip Glavaš od konstituirajuće sjednice 26. lipnja 2017. do 3. siječnja 2018.)
 37. Zdilar, Bosiljko – (zamjena vijećnika Bosiljka Zdilara – Mirela Ilić od konstituirajuće sjednice 26. lipnja 2017. do 22. rujna 2020.)

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova