Vijećnici

Sadržaj

Vijećnici

Gradsko vijeće ima 35 članova.

S obzirom da na redovnim izborima održanim 21. svibnja 2017. nije osigurana odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne manjine, broj članova Gradskoga vijeća povećan je za 2 mjesta te Gradsko vijeće u ovom mandatu 2017. – 2021. ima 37 članova.

Mandat vijećnika, izabranih na redovnim izborima, traje četiri godine.

Prava i dužnosti vijećnika utvrđena su Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Gradskog vijeća.

Prava i dužnosti vijećnika osobito su: prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i radnim tijelima i sudjelovati u njihovom radu; raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju što je na dnevnom redu Gradskog vijeća i radnih tijela i o pitanju odlučivati; biti biran u radna tijela Gradskog vijeća i prihvatiti izbor.

Mandat 2017.–2021. izabrani članovi Gradskoga vijeća Grada Osijeka

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
AKTIVNI NEZAVISNI UMIROVLJENICI – ANU

 1. IVAN VRKIĆ
 2. mr.sc. BORIS PILIŽOTA
 3. ŽANA GAMOŠ
 4. MIRTA VLAHOVIĆ
 5. VLADIMIR HAM
 6. DRAGO ŠERIĆ
 7. GORAN MIKAN
 8. SONJA KOVAČ
 9. BOSILJKO ZDILAR
 10. MILAN BLAGOJEVIĆ
 11. NEBOJŠA DMITROVIĆ
 12. BOJAN AMANOVIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

 1. IVANA ŠOJAT
 2. ŽELJKO KOVAČEVIĆ
 3. SANDA PAŠULD
 4. MILAN OPAČAK
 5. MARINKO MILOŠ
 6. ZORAN ĐUROKOVIĆ
 7. SREĆKO TOMAS
 8. DRAGO ŠUBARIĆ
 9. MARIJANA KOPLJAR
 10. ANTONIO LOZANČIĆ

MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

 1. MIROSLAV ŠIMIĆ
 2. dr.sc. ŽELJKO POŽEGA
 3. SANJA MIŠEVIĆ, mag.iur.
 4. dr.sc. MISLAV KOVAČIĆ
 5. MARIO GALIĆ

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
AKTIVNI BRANITELJI I UMIROVLJENICI HRVATSKE – ABU HRVATSKE

 1. DRAGAN VULIN, mag.ing.el.
 2. KARLO ŠATVAR, dipl.iur.
 3. dr.sc. MATO PALIĆ

BIRAJ BOLJE

 1. KRISTIJAN ŠIMIČIĆ, mag.oec.
 2. ZVONKO VUKA
 3. VIKTOR ŠKARO

DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO

 1. ANTO ĐAPIĆ
 2. VEDRAN NOVOKMET, dipl.iur.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

 1. mr.sc. DANIJELA LOVOKOVIĆ, dipl.ing.arh.
 2. MILAN KAMENKO, mag.iur.

VIJEĆNICI – KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA 26. LIPNJA 2017.

 1. Amanović, Bojan
 2. Babić, Marin – zamjena za Žanu Gamoš
 3. Biočić, Željko – zamjena za Zorana Đurokovića
 4. Blagojević, Milan
 5. Dmitrović, Nebojša
 6. Đapić, Anto
 7. Galić, Mario
 8. Ham, Vladimir
 9. Ilić, Mirela – zamjena za Bosiljka Zdilara
 10. Kamenko, Milan
 11. dr.sc. Knežević, Neđeljko – zamjena za Borisa Piližotu
 12. Kolombo, Krunoslav – zamjena za Gorana Mikana
 13. Kopljar, Marijana
 14. Kopunović Legetin Petar – od 8. studenoga 2019. (zamjena vijećnice Sanje Mišević – mandat u mirovanju od 5. studenoga 2019.)
 15. Kovačević, Željko
 16. dr.sc. Kovačić, Mislav
 17. Kuduz, Vinko (zamjena vijećnika dr.sc. Drage Šubarića od 3. travnja 2018.)
 18. mr.sc. Lovoković, Danijela
 19. Miloš, Marinko
 20. Nalio, Zdravko (zamjena vijećnika Antonia Lozančića od 3. travnja 2018.)
 21. Novokmet, Vedran
 22. Nikolov, Jadranka – zamjena za Ivana Vrkića
 23. Opačak, Milan
 24. dr.sc. Palić, Mato
 25. Pašuld, Sanda
 26. dr.sc. Požega, Željko
 27. Šatvar, Karlo
 28. mr.sc. Šerić, Drago
 29. Šimičić, Kristijan
 30. Škaro, Viktor
 31. Šojat, Ivana
 32. Tičinović, Mirela – zamjena za Miroslava Šimića
 33. Tkalec Andrašec, Mariana – zamjena za Sonju Kovač
 34. prof.dr.sc. Tomas, Srećko
 35. Vlahović, Mirta
 36. Vlašić, Miroslav – (zamjena vijećnika Zvonka Vuke od 16. listopada 2019.)
 37. Vulin, Dragan – (zamjena vijećnika Dragana Vulina  – Filip Glavaš od konstituirajuće sjednice 26. lipnja 2017. do 3. siječnja 2018.)

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova