Socijalna skrb

Sadržaj

Socijalna skrb

Socijalna skrb dio je sustava socijalne sigurnosti, usmjeren na suzbijanje siromaštva, socijalne ugroženosti i socijalne isključenosti. Pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka nastoji se osigurati pomoć za podmirivanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje one same, a niti uz pomoć članova obitelji ne mogu osigurati, bilo zbog osobnih, gospodarskih, socijalnih, zdravstvenih ili nekih drugih nepovoljnih životnih okolnosti.

Sva prava i pomoći za koja sredstva osigurava Grad Osijek ostvaruju se podnošenjem zahtjeva sa svom pripadajućom dokumentacijom u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo.

1. Naknada za troškove stanovanja

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade. Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema članku 30. stavcima 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi.
Postupak za ostvarivanje naknade za troškove stanovanja pokreće se podnošenjem zahtjeva na propisanom obrascu u Upravnom odjelu. Upravni odjel može pokrenuti postupak i po službenoj dužnosti kada utvrdi ili sazna da je radi zaštite interesa osobe potrebno pokrenuti postupak.
Podnositelj zahtjeva, dužan je, uz zahtjev, Upravnom odjelu dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava (rješenje o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, dokaz o najmu ili korištenju odnosno vlasništvu stambenog prostora, odnosno po potrebi i druge dokaze).

2. Pravo na troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva

Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način propisan odlukom Osječko-baranjske županije.

3. Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji

Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji priznaje se:

  1. samcu ili kućanstvu – korisnicima zajamčene minimalne naknade koji zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja, trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti nisu u mogućnosti samostalno pripremati hranu
  2. samcu ili kućanstvu s četvero i više malodobne djece – korisnicima zajamčene minimalne naknade čije su socijalno i materijalne prilike (nezadovoljavajući stambeni uvjeti, psihofizička sposobnost člana obitelji, teška bolest člana obitelji ili druge nepovoljne okolnosti) posebno socijalno ugrožavajuće.

Pravo na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji može ostvariti dijete koje je navršilo jednu godinu života.
Iznimno, pravo na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji može se priznati i korisnicima zajamčene minimalne naknade koje ne ispunjavaju gore navedene uvjete, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima su se našle.
Postupak za ostvarivanje pomoći prehrane u pučkoj kuhinji pokreće se podnošenjem zahtjeva na propisanom obrascu u Upravnom odjelu. Upravni odjel može pokrenuti postupak i po službenoj dužnosti kada utvrdi ili sazna da je radi zaštite interesa osobe potrebno pokrenuti postupak.
Podnositelj zahtjeva, dužan je, uz zahtjev, Upravnom odjelu dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava (dokaz o utvrđenoj radnoj nesposobnosti, medicinska dokumentacija, odnosno po potrebi i druge dokaze).
Usluge pučke kuhinje na području grada Osijeka pružaju: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, Caritas Osijek i Nova furca d.o.o. Osijek.

4. Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište

Beskućnik je osoba koja nema gdje stanovati, boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla podmiriti potrebu stanovanja.
Uslugu privremenog smještaja beskućnicima pruža prihvatilište koje ispunjava minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga sukladno Zakonu. U Gradu Osijeku uslugu smještaja beskućnika pruža Centar za prihvat beskućnika (Dom sv. Vinka) kojim upravlja Caritas Osijek.

5. Pomoć za besplatan prijevoz učenika srednjih škola i studenata

Pomoć za troškove prijevoza učenika srednjih škola i studenata (učenička i studenska kartica) priznaje se redovnom učeniku srednje škole i redovnom studentu koji je korisnik ili član kućanstva korisnika naknade za troškove stanovanja. Pravo na pomoć utvrđuje se temeljem rješenja o priznavanju pomoći do konca školske odnosno akademske godine, a odnosi se na troškove javnog gradskog prijevoza na području Grada.

6. Pomoć za besplatan topli obrok učenika u osnovnim školama

Pomoć za besplatan topli obrok učenika u osnovnim školama priznaje se učeniku koji je član kućanstva korisnika naknade za troškove stanovanja. Pravo na pomoć utvrđuje se temeljem rješenja o priznavanju pomoći do konca školske godine.

7. Jednokratna pomoć

Jednokratna pomoć može se priznati samcu ili kućanstvu koji su se našli u položaju izvanredne trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati (elementarna nepogoda koja je prouzročila ljudske žrtve ili težu materijalnu štetu, pomoć u troškovima liječenja teške bolesti, smrti člana obitelji i sl.) te radi toga nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti neke osnovne životne potrebe. Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dokumentaciju i dokaze o postojanju potrebe za odobravanje jednokratne pomoći i visini iznosa kojim se potreba može podmiriti

8. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se odobriti za pogreb osobe koja je imala prebivalište na području Grada, a nema zakonskih ili ugovorenih obveznika uzdržavanja koji bi podmirili pogrebne troškove ili je umrla osoba nepoznata. Na temelju zahtjeva za organizaciju pogreba umrle osobe od strane pogrebnog poduzeća Ukopa d.o.o. Osijek, Kliničkog bolničkog centra Osijek ili Centra za socijalnu skrb Osijek, Upravni odjel izdaje potvrdu za organizaciju pogreba na teret proračuna Grada.

9. Poklon djeci iz socijalno ugroženih obitelji za Božićne blagdane

Pravo na poklon za božićne blagdane u novcu i/ili naravi imaju djeca korisnika zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području grada Osijeka i dijete s prebivalištem na području Grada Osijeka koje je smješteno u udomiteljsku obitelj.

10. Novčana pomoć studentima iz socijalno ugroženih obitelji

Novčanu pomoć ostvaruje redovni student koji je korisnik ili član kućanstva korisnika naknade za troškove stanovanja i koji prvi put upisuje akademsku godinu. Novčana pomoć ostvaruje se za akademsku godinu i ne ostvaruje se za vrijeme apsolventskog staža. Visinu i način isplate ove pomoći utvrdit će, za svaku godinu, Gradonačelnik posebnim aktom. Novčanu pomoć ne može ostvariti osoba koja je ostvarila pravo na pomoć/stipendiju po drugom osnovu.

11. Novčana pomoć korisnicima naknade za troškove stanovanja – samcima

Korisnici prava na naknadu za troškove stanovanja koji žive sami ostvaruju novčanu pomoć kao pomoć u zadovoljenju osnovnih životnih potreba.
Ovu vrstu pomoći ostvaruju: osobe u dobi od 55 i više godina života koje su nezaposlene i redovno prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje neprekidno najmanje godinu dana ili radno nesposobne osobe.
Visinu i način isplate ove pomoći utvrđuje, za svaku godinu, Gradonačelnik posebnim aktom.

12. Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta

Novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvaruje jedan od roditelja novorođenog djeteta pod uvjetom:

  1. da ima neprekidno prijavljeno prebivalište u Gradu Osijeku najmanje devet mjeseci neposredno prije rođenja djeteta i
  2. da novorođeno dijete ima neposredno nakon rođenja prvo prijavljeno prebivalište na području Grada Osijeka.

Visinu novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta utvrđuje, za svaku godinu, Gradonačelnik posebnim aktom.
Zahtjev za novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta podnosi roditelj koji ispunjava uvjet prebivališta na propisanom obrascu Upravnog odjela u roku od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta za kojeg se traži novčana pomoć.
Podnositelj zahtjeva je, uz zahtjev, dužan Upravnom odjelu priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje pomoći (preslik osobne iskaznice, uvjerenje o prebivalištu roditelja-podnositelja zahtjeva, potvrda o prijavi prebivališta novorođenog djeteta, preslika rodnog lista, odnosno po potrebi i druge dokaze).

13. Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama povodom blagdana Uskrsa i Božića

Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama s prebivalištem na području Grada, povodom blagdana Uskrsa i Božića, isplaćuje se pod uvjetima i u visini koju, svake godine, utvrđuje Gradonačelnik posebnim aktom.

14. Pomoć u sufinanciranju usluge pučke kuhinje

Pomoć u sufinanciranju usluge pučke kuhinje ostvaruje radno nesposoban samac ili kućanstvo čiji su članovi nesposobni za rad i nisu korisnici zajamčene minimalne naknade ali su bez dovoljno sredstava za uzdržavanje koja nisu u mogućnosti ostvariti primitkom od imovine kao niti od obveznika uzdržavanja, čiji mjesečni prihod u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev ne prelazi iznos od 1.200,00 kn za samca, odnosno 1.500,00 za kućanstvo, te u svom vlasništvu nemaju, osim stana koji koristi za stanovanje, drugi stan ili kuću, kao ni ostala dobra veće materijalne vrijednosti (vozilo, plovilo i sl.)
Grad Osijek će sufinancirat radno nesposobnim osobama uslugu pučke kuhinje, jedan topli obrok dnevno, u visini koju utvrđuje, za svaku godinu, Gradonačelnik posebnim aktom.

15. Pomoć u organiziranju prijevoza osoba s invaliditetom

Pomoć u organiziranju prijevoza osoba s invaliditetom provodi se sukladno Pravilniku o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom, a temeljem Sporazuma o zajedničkom organiziranju prijevoza osoba s invaliditetom u Gradu Osijeku sklopljenog između Grada Osijeka i Gradskog prijevoza putnika d.o.o. Osijek.
Prijevoz osoba s invaliditetom vrši se isključivo kombi vozilom, koje je posebno prilagođeno osobama s invaliditetom. Prijevoz kombi vozilom koriste isključivo osobe s invaliditetom i to: osobe s 80%-nim i većim oštećenjem organa za kretanje, odnosno osobe koje se kreću u invalidskim kolicima i uz pomoć ortopedskih pomagala za kretanje i osobe koje su u pratnji korisnika prijevoza.

16. Boravak u školi u prirodi i/ili ljetovanje za djecu iz socijalno ugroženih obitelji

Boravak u školi u prirodi i/ili ljetovanje djece organizirat će se za učenike osnovnih škola čiji su roditelji korisnici prava na naknadu troškova stanovanja. Uvjete i način organiziranja ove pomoći utvrđuje, za svaku godinu, Gradonačelnik posebnim aktom.

17. Drugi oblici pomoći koje su od interesa za Grad

Grad može planirati sredstva u proračunu za druge oblike pomoći koje su od interesa za Grad, a njima se neposredno ostvaruju socijalne potrebe građana, pod uvjetom da su utvrđene Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za tekuću godinu.

Skip to content