Odbor za pravna pitanja

Sadržaj

Odbor za pravna pitanja

– razmatra nacrte i prijedloge akata upućenih Gradonačelniku na razmatranje u smislu njihove usklađenosti sa zakonom i podzakonskim aktima, kao i drugim važećim aktima, njihove pravno-tehničke obrade te o tome daje svoje mišljenje Gradonačelniku

– proučava i razmatra pitanja vezana uz izgradnju pravnog sustava i normativnu funkciju Grada te predlaže mjere njenog promicanja

– prati, proučava, ujednačava i usmjerava praksu nomotehničkog oblikovanja nacrta akata koji se podnose Gradonačelniku na razmatranje te obavlja i druge poslove pravnog karaktera koje mu povjeri Gradonačelnik.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Članovi:

 1. Jadranka Nikolov, predsjednica
 2. Marija Garić
 3. Ružica Šimić
 4. Ivana Jurkić
 5. Mirsad Cerić
 6. Sandra Važić
 7. Zvonimir Lončarić
 8. Marina Benković
 9. Anamarija Matić Kardoš
 10. Damir Bajsić i
 11. Ana Nemet Đurđević, članovi.

Kontakt osoba:

Sanja Farkaš

tel. 229-165

e-mail: sanja.farkas@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova