Odbor za turizam i promidžbu

Sadržaj

Odbor za turizam i promidžbu

– sudjeluje u savjetovanju i izradi prijedloga dokumenata vezanih uz strateško planiranje u području turizma, istraživanja urbanog identiteta Osijeka, načina i oblika promocije

– inicira, sukreira te pruža potporu aktivnostima i manifestacijama bitnim za razvoj i unaprjeđenje turističkih potencijala Osijeka

– pruža stručnu potporu i po potrebi sudjeluje kao sukreator u osmišljavanju i provedbi konkretnih promotivnih kampanja s ciljem unaprjeđenja imidža i osvještavanja identiteta grada (brend)

– sudjeluje kao potpora u promociji specifičnih događaja, sadržaja ili subjekata koji utječu ili bi mogli utjecati na razvoj pozitivne percepcije grada Osijeka

– aktivno zagovara i afirmira pozitivan imidž Osijeka u lokalnim, nacionalnim i međunarodnim okvirima

– obavlja i druge poslove vezane uz turizam i promidžbu koje mu povjeri Gradonačelnik

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova