Misija, vizija i ciljevi

Sadržaj

Misija, vizija i ciljevi

Misija

Misija Grada Osijeka je učinkovito i odgovorno upravljanje javnim poslovima efikasnim i transparentnim radom gradske uprave u skladu sa interesima i potrebama svojih građana i osiguranje uvjeta za kontinuiran gospodarski i društveni razvitak Grada promičući dobro gospodarenje, poduzetništvo, konkurentnost i inovacije. Razviti Osijek kao europsku metropolu sa utjecajem na cjelokupnu makroregiju gdje pripada geografski, te sa kvalitetom modernog života ugrađenog u kulturu Istočne (Panonske) Hrvatske.

Vizija

Osijek – grad zadovoljnih ljudi u kojem je ugodno živjeti i koji svoje potencijale ostvaruje u uvjetima održivog razvoja i društvene pravednosti, gospodarski razvijeno, sveučilišno i kulturno snažno središte Osječko-baranjske županije i istočne Hrvatske koji je integriran u suvremene europske trendove.

Opći ciljevi
 • Održivi razvoj
 • Visoka kvaliteta usluga za građane
 • Razvoj moderne, efikasne i transparentne gradske uprave
 • Razvoj poduzetničke inicijative utemeljene na razvoju novih tehnologija
 • Prostorno uređenje Grada i zaštita okoliša
 • Izgradnja komunalne i prometne infrastrukture
 • Zaštita kulturno povijesnog nasljeđa
 • Briga i skrb o djeci i mladima kroz sve oblike i vrijeme njihova razvoja
 • Grad znanja – sveučilišni grad Osijek
 • Povećanje kvalitete u turizmu
 • Razvoj prerađivačko – prehrambene industrije
 • Unapređenje područja sporta i rekreacije
 • Razvoj kulturnih djelatnosti
 • Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne skrbi.
Strateški ciljevi
 • Raditi zajedno (poduzetnički grad, inteligentni grad)
 • Učiti zajedno (grad znanja, virtualni grad)
 • Živjeti zajedno (atraktivan grad za življenje, grad mladih)

 

STRATEŠKI CILJ 1.

RADITI ZAJEDNO (PODUZETNIČKI GRAD, INTELIGENTNI GRAD)

PRIORITETI MJERE
1. Razvoj sektora gospodarstva 1. Razvoj prometnog pravca i logistike
2. Razvoj prerađivačke industrije s posebnim naglaskom na prehrambenu industriju
3. Razvoj turizma
4. Razvoj energetskog sektora
2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva 1. Unapređenje imovinsko-pravnih odnosa
2. Razvoj tehnološke infrastrukture, razvoj i implementacija novih znanja i tehnologija
3. Razvoj lokalnih sektorskih klastera, umrežavanje poduzetnika i institucija
4. Promocija grada i gospodarstva
3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 1. Razvoj poduzetničke infrastrukture
2. Uspostavljanje mreže za informiranje i savjetodavnu podršku poduzetnicima
3. Financijski instrumenti za podršku poduzetnicima
4. Pomoć ciljanim skupinama poduzetnika
4. Razvoj tržišta radne snage 1. Razvoj ljudskih resursa u funkciji gospodarstva
2. Razvoj lokalnog tržišta rada
5. Unapređenje lokalnih mreža i razvoj komunalne infrastrukture 1. Razvoj prometne infrastrukture
2. Izgradnja i uređenje javne infrastrukture
3. Razvoj telekomunikacijskih mreža i uvođenje sustava gospodarenja DTK infrastrukturom
4. Uspostava cjelovitog i uravnoteženog sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
5. Izgrađen kolnik, pješačka staza i javna rasvjeta do svake kuće
6. Povećanje sigurnosti svakog sudionika u prometu
6. Razvoj ruralnih područja 1. Diversifikacija gospodarskih aktivnosti u ruralnim područjima
2. Razvoj poljoprivrede
7. Razvoj civilnog društva 1. Jačanje kapaciteta civilnog društva
2. Poticanje umrežavanja organizacija civilnog društva, međusektorske i međuinstitucijske suradnje
3. Poticanje transparentnosti u suradnji civilnog društva i javnog sektora
4. Jačanje kapaciteta za alternativne pristupe razvoju
8. Unapređenje područja sporta i rekreacije 1. Izgradnja nove, uređenje/prilagodba postojeće sportsko-rekreacijske infrastrukture s pripadajućom opremom
2. Unapređenje sportsko-rekreacijskih programa, njihove dostupnosti i osposobljavanje stručnog osoblja
9. Razvoj kulturnih djelatnosti 1. Unapređenje programa u kulturi
2. Valorizacija kulturne materijalne i nematerijalne baštine
3. Razvoj infrastrukture u kulturi
10. Jačanje kapaciteta za upravljanje lokalnim razvojem 1. Jačanje administrativnih i ljudskih kapaciteta za upravljanje lokalnim razvojem
2. Povećanje dostupnosti i kvalitete javnih usluga
3. Jačanje lokalne, županijske, i prekogranične suradnje
STRATEŠKI CILJ 2.

UČITI ZAJEDNO (GRAD ZNANJA, VIRTUALNI GRAD)

PRIORITETI MJERE
1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja 1. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata predškolskog odgoja
2. Povećanje uključenosti u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
3. Izgradnja, dogradnja i opremanje objekata u školstvu
4. Razvoj osnovnoškolskog obrazovanja kroz razne programe
5. Unapređenje sustava stipendiranja za sve razine obrazovanja
6. Poticanje cjeloživotnog učenja i razvoja kompetencija kroz formalno i neformalno obrazovanje
2. Unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite 1. Unapređenje programa palijativne i pokretanje hospicijske skrbi
2. Razvoj zdravstvenih programa izvan standardne zaštite
3. Promocija zdravih životnih stilova i prevencija ovisnosti
3. Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne skrbi 1. Povećanje dostupnosti socijalnih usluga
2. Unapređenje horizontalne i vertikalne koordinacije i stvaranje mreže socijalnih usluga
3. Razvoj ljudskih resursa u području socijalne skrbi
4. Provođenje Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Osijeka
STRATEŠKI CILJ 3.

ŽIVJETI ZAJEDNO (ATRAKTIVAN GRAD ZA ŽIVLJENJE, GRAD MLADIH)

PRIORITETI MJERE
1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika 1. Jačanje kapaciteta za očuvanje i upravljanje prirodnim vrijednostima
2. Istraživanje, inventarizacija i monitoring sastavnica prirodne baštine
3. Provođenje mjera zaštite krajobraza, prirodnih staništa, staništa važnih za očuvanje biološke raznolikosti
4. Valorizacija prirodne baštine u cilju održivog razvoja
2. Uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem 1. Jačanje institucionalnih i ljudskih kapaciteta u području zaštite okoliša
2. Provođenje strateških i programskih dokumenata zaštite okoliša i drugih programskih dokumenata Grada Osijeka u području zaštite okoliša
3. Podizanje svijesti građana vezano za gospodarenje okolišem i zaštitu okoliša
4. Razvoj i promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti
5. Uspostava ekološki održivog sustava javnog prijevoza
6. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
7. Razvoj sustava biciklističkih staza i trakova i podizanje svijesti građana o korisnosti ovakvog alternativnog prijevoza
3. Uspostava integralnog sustava ravnomjernog prostornog razvoja i gospodarenja prostorom 1. Jačanje kapaciteta u području uređenja prostora i gospodarenja prostorom
2. Ravnomjerni prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima
3. Kontinuirano provođenje sustava prostornog uređenja kroz praćenje stanja u prostoru, planiranje prostornog razvoja, korištenja i zaštite prostora kroz dokumente prostornog uređenja
4. Osmišljavanje urbanog oblikovanja grada stvaranjem uvjeta za identifikaciju građana sa svojim gradom

Strateški ciljevi – tablica

Skip to content