Odbor za prijem građana

Sadržaj

Odbor za prijem građana

– razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge građana upućene Gradonačelniku
– razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge građana i upućuje ih na nadležna tijela
– daje mišljenja Gradonačelniku vezano uz predstavke, pritužbe i prijedloge građana
– obavlja i druge poslove vezane uz prijem građana koje mu povjeri Gradonačelnik.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Članovi:
1. Željko Lončar, predsjednik
2. Boris Piližota
3. Žana Gamoš
4. Ljubo Kordić i
5. Stjepan Viduka, članovi

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova