Udruge

Sadržaj

Udruge

Grad Osijek već godinama njeguje pozitivan odnos i dobro surađuje s udrugama građana kroz financijske potpore programa i projekata.

Uvažavajući temeljne vrijednosti moderne demokracije koja pretpostavlja značajno sudjelovanje građanskih udruga u kreiranju razvoja zajednice, Grad Osijek proteklih godina uspostavio je i razvija dobru suradnju s udrugama građana koji djeluju na području grada. Svjesni činjenice da građanske udruge kvalitetnim programima rada mogu preuzeti dio javnih poslova i time postati legitiman partner vlasti, proteklih desetak godina, Grad Osijek je na više načina nastojao pomagati razvitak tzv. civilnog sektora.

Grad Osijek na inicijativu i u nazočnosti OESS-a izradila je dokument kojim se utvrđuje osnovni cilj, načelo i oblik suradnje s nevladinim sektorom, te utvrđuje transparentan način financiranja građanskih udruga. Dana, 28. prosinca 2004. potpisana je Povelja o suradnji Grada Osijeka i građanskih udruga.

Suradnja s udrugama odvija se putem nadležnih upravnih odjela grada s različitim pristupom u načinu i kriterijima u uspostavi suradničkih odnosa. Većim dijelom udruge se javljaju na godišnje natječaje za financiranje programa javnih potreba (u kulturi, tehničkoj kulturi, zdravstvu i socijalnoj zaštiti), a manjim dijelom se raspisuju posebni natječaji za sufinanciranje udruga civilnog društva. Partnerski odnos lokalne samouprave i građanskog sektora osobito dolazi do izražaja ulaskom naše države u EU. Značajna sredstva pretpristupnih fondova, a poslije i drugih fondova EU otvorena su za aplikacije zajedničkih programa u partnerstvu s građanskim sektorom. U toj suradnji otvorene su mogućnosti za rješavanje mnogih problema u gradu uz pomoć sredstava EU.

 

Plan raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2024.
Tablični prikaz Plana raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2024.

 

Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14.)

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.)

Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15, 12/16, 13A/20, 12/21 i 2/22)

 

Arhiva natječaja

Skip to content