Odsjek financijske operative i gradskih prihoda

Sadržaj

Odsjek financijske operative i gradskih prihoda

Odsjek financijske operative i gradskih prihoda posebna je ustrojstvena jedinica Odjela u kojoj se obavljaju stručni, administrativni i drugi poslovi u svezi:

– praćenje tekuće likvidnosti i dospijeća plaćanja obveza,pravovremeno plaćanje i sustavno izvještavanje,
– otvaranje, zatvaranje i praćenje žiro-računa Proračuna Grada Osijek,
– vođenje kunske i devizne analitike,
– pripremanje i vođenje kunskog i deviznog platnog prometa te gotovinskih isplata,
– suradnja s financijskim institucijama te suradnja na razvoju i implementaciji programskih i aplikativnih rješenja sustava za financijsko praćenje poslovanja,
– komunikacija s dobavljačima usklađenja stanja knjige ulaznih računa s financijskim stanjem te usklađivanja stanja knjige ulaznih računa s dobavljačima Grada,
– priprema i provođenje kompenzacija, cesija, asignacija,
– kontrola dužnika prije isplate,
– vođenje poslova obračuna i naplate prihoda grada Osijeka kao i knjige izlaznih računa i dr. te obračun ostalih potraživanja Grada,
– izdavanja izlaznih računa, uplatnica i drugo,
– izdavanje potvrda o stanju duga po zahtjevu,
– izrada Odluke o gradskim porezima kao i njene izmjene te suradnja s Poreznom upravom,
– usklađivanje stanja pomoćne knjige izlaznih računa i drugih dokumenata s financijskim knjigovodstvom te usklađivanja stanja pomoćnih knjiga s ”kupcima” Grada,
– naplata svih proračunskih prihoda u suradnji sa upravnim odjelima koji stvaraju prihode,
– vodi evidenciju o poduzetim mjerama naplate potraživanja (izlistavanje i slanje opomena dužnicima, pokretanje ovršnih postupaka i drugih radnji neophodnih za učinkovitu naplatu gradskih prihoda),
– u suradnji sa odsjekom financijske operative predlagati potrebne mjere za poboljšanje naplate potraživanja,
– rad sa strankama,

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka u Odsjeku se ustrojavaju sljedeće ustrojstvene jedinice: Pododsjek financijske operative

Zakoni koji se primjenjuju:

1. Zakon o obveznim odnosima ( NN 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)
2. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
3. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14 , 55/16 i 73/17)
4. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15 )
5. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14)
6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
7. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13 i94/14)
8. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)
9. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15)
10. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (NN 42/16)
11. Opći porezni zakon (NN 115/16)
12. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN 55/13)
13. Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17)
14. Zakon o koncesijama (NN 69/17)
15. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16)
16. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost ( NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17 i 128/17)
17. Stečajni zakon (NN 71/15 i 104/17)
18. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15)
19. Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (NN 107/15)
20. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( NN 91/10, 112/12)
21. Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu (NN 115/12, 127/14 i 82/17)
22. Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12 i 82/17)

 

 

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek financijske operative i gradskih prihoda

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon: