Odsjek financijske operative i gradskih prihoda

Sadržaj

Odsjek financijske operative i gradskih prihoda

Odsjek financijske operative i gradskih prihoda posebna je ustrojstvena jedinica Odjela u kojoj se obavljaju stručni, administrativni i drugi poslovi u svezi:

– praćenje tekuće likvidnosti i dospijeća plaćanja obveza,pravovremeno plaćanje i sustavno izvještavanje,
– otvaranje, zatvaranje i praćenje žiro-računa Proračuna Grada Osijek,
– vođenje kunske i devizne analitike,
– pripremanje i vođenje kunskog i deviznog platnog prometa te gotovinskih isplata,
– suradnja s financijskim institucijama te suradnja na razvoju i implementaciji programskih i aplikativnih rješenja sustava za financijsko praćenje poslovanja,
– komunikacija s dobavljačima usklađenja stanja knjige ulaznih računa s financijskim stanjem te usklađivanja stanja knjige ulaznih računa s dobavljačima Grada,
– priprema i provođenje kompenzacija, cesija, asignacija,
– kontrola dužnika prije isplate,
– vođenje poslova obračuna i naplate prihoda grada Osijeka kao i knjige izlaznih računa i dr. te obračun ostalih potraživanja Grada,
– izdavanja izlaznih računa, uplatnica i drugo,
– izdavanje potvrda o stanju duga po zahtjevu,
– izrada Odluke o gradskim porezima kao i njene izmjene te suradnja s Poreznom upravom,
– usklađivanje stanja pomoćne knjige izlaznih računa i drugih dokumenata s financijskim knjigovodstvom te usklađivanja stanja pomoćnih knjiga s ”kupcima” Grada,
– naplata svih proračunskih prihoda u suradnji sa upravnim odjelima koji stvaraju prihode,
– vodi evidenciju o poduzetim mjerama naplate potraživanja (izlistavanje i slanje opomena dužnicima, pokretanje ovršnih postupaka i drugih radnji neophodnih za učinkovitu naplatu gradskih prihoda),
– u suradnji sa odsjekom financijske operative predlagati potrebne mjere za poboljšanje naplate potraživanja,
– rad sa strankama,

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka u Odsjeku se ustrojavaju sljedeće ustrojstvene jedinice: Pododsjek financijske operative

Zakoni koji se primjenjuju:

 1. Zakon o obveznim odnosima ( NN 35/05 i 41/08, 125/11 i 78/15)
 2. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 3. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16)
 4. Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12 i 15/15 )
 5. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14)
  1. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15 i 87/16)
  2. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13)
 6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16))
 7. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15)
  1. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (NN 42/16)
 8. Opći porezni zakon (NN 115/16)
 9. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN 55/13)
 10. Zakon o koncesijama (NN 69/17)
 11. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16)
 12. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost ( NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17)
 13. Stečajni zakon (NN 71/15)
 14. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15)
 15. Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (NN 107/15)
 16. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( NN 91/10, 112/12)
 17. Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu (NN 115/12, 127/14)
 18. Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12)

Informacije odjela