Odsjek za komunalno gospodarstvo i naplatu komunalnih prihoda

Sadržaj

Odsjek za komunalno gospodarstvo i naplatu komunalnih prihoda

U Odsjek za komunalno gospodarstvo i naplatu komunalnih prihoda prate se i predlažu mjere za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i unaprjeđenja kvalitete komunalne infrastrukture vodovoda, kanalizacije, groblja, deponija i opreme komunalnih poduzeća koja se financiraju iz izvora izvan cijene usluge što obuhvaća i poslove održavanja, uključivo poslove ugovaranja naknade za izgradnju, sudjelovanja u utvrđivanju programa gradnje, preuzimanje (novoizgrađenih) građevina komunalne i prometne infrastrukture na daljnje održavanje i uporabu.

Obavljaju se poslovi unaprjeđenja kvalitete izgrađenih građevina komunalne infrastrukture što obuhvaća pored utvrđivanja i osiguravanja izvora za te namjene te utvrđivanja programa održavanja i poslove u svezi s javnom rasvjetom, planiranjem i održavanjem zelenih površina, koordiniranje i ažuriranje podataka Zelenog katastra, izrada dokumenata za poboljšanje stanja javnih zelenih površina u gradu i suradnja s građanima u svezi sa stanjem zelenih javnih površina i opreme na zelenim površinama, održavanje i čišćenje javno-prometnih površina, pothodnika i svih javnih pješačkih komunikacija u nadležnosti Grada, prigodne iluminacije i dekoraciju Grada, održavanje javnih satova i autobusnih čekaonica.

Prate se stanja i analize izvješća trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti Odje kao i poslovi usklađivanja djelovanja komunalnih trgovačkih društava koji obuhvaćaju definiranje zajedničkih kriterija za organizaciju, standarde usluga, troškova i cijena komunalnih usluga te poslove nadzora i praćenja izvršenja usluga i cijena tih komunalnih društava.

Obavljaju se poslovi davanja suglasnosti na cijene komunalnih i vodnih usluga te poslovi davanja koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarstva i drugih koncesija iz područja komunalnog gospodarstva kao i poslovi u svezi: kolnih pristupa, ostvarivanja prava hrvatskih branitelja na komunalno opremanje i sl.
Obavljaju se i drugi poslovi sukladno zakonu, Statutu i drugim općim aktima Grada.

U Odsjek za komunalno gospodarstvo i naplatu komunalnih prihoda obavljaju se i koordiniraju poslovi obračuna komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, izdavanja rješenja o obvezi plaćanja i visini spomeničke rente i komunalne naknade. Vode se poslovi evidentiranja i naplate komunalnih prihoda Grada Osijeka i to: komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, spomeničke rente, evidentiranje i praćenje naplate kazni za prometne i komunalne prekršaje i sl.

Obavljaju se poslovi pokretanja ovršnih i drugih sudskih postupaka, prijedloga za osnivanje založnog prava radi osiguranja tražbine te radnji neophodnih za učinkovitu i prisilnu naplatu komunalnih prihoda: komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, spomeničke rente i kazni za prometne i komunalne prekršaje.

 

Zahtjev za elektroničko zaprimanje računa

Skip to content