Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

Sadržaj

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

U Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu obavljaju se poslovi uređenja i održavanja naselja, održavanja prometne i komunalne infrastrukture, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, vatrogasne djelatnosti te održavanja lokalne infrastrukture, upravljanja komunalnom imovinom i opremom te poslovi koordinacija javnih komunalnih poduzeća, uključivo poslovi prometa, prometnog i komunalnog redarstva i poslovi mjesne samouprave.

U ovom Odjelu obavljaju se poslovi:
– unaprjeđenja kvalitete komunalne infrastrukture prometnica, vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električne i HT mreže, groblja, deponija i opreme komunalnih poduzeća koja se financiraju iz izvora izvan cijene usluge, što obuhvaća poslove održavanja, uključivo poslove ugovaranja naknade za izgradnju, sudjelovanja u utvrđivanju programa gradnje, preuzimanje (novoizgrađenih) građevina komunalne i prometne infrastrukture na daljnje održavanje i uporabu;
– u svezi s javnom rasvjetom, planiranje i održavanje zelenih površina, koordiniranje i ažuriranje podataka Zelenog katastra, izrada dokumenata za poboljšanje stanja javnih zelenih površina u gradu i suradnja s građanima u svezi sa stanjem zelenih javnih površina i opreme na zelenim površinama, održavanje i čišćenje javno-prometnih površina, održavanje prometnica, pothodnika i svih javnih pješačkih komunikacija u nadležnosti Grada, prigodne iluminacije i dekoraciju Grada, održavanje javnih satova i autobusnih čekaonica;
– komunalnog i prometnog redarstva kao i poslovi iz nadležnosti građevinske inspekcije.

U okviru upravnog odjela obavljaju se i stručni, administrativni, tehnički i drugi poslovi u svezi
s radom vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, a posebice poslovi u svezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica vijeća, izrade programa rada i izvješća o radu, pravila i poslovnika mjesnih odbora i gradskih četvrti, sazivanja mjesnih zborova građana, provođenja referenduma i izbora, vođenje i izrada zapisnika sa sjednice vijeća mjesnog odbora odnosno gradske četvrti i zborova građana, izrada plana gradnje, uređenja i održavanja manjih objekata komunalne infrastrukture te upravljanja i održavanja objekata mjesne samouprave u vlasništvu Grada.

Prati se stanje radova iz programa prioriteta, uređenja i održavanja manjih objekata komunalne infrastrukture. Surađuje se s tijelima gradske uprave Grada, trgovačkim društvima, ustanovama i vijećima mjesnih odbora i gradskih četvrti u praćenju i realizaciji investicija u mjesnim odborima i gradskim četvrtima.

Usklađivanje djelovanja komunalnih trgovačkih društava što obuhvaća definiranje zajedničkih kriterija za organizaciju, standarde usluga, troškova i cijena komunalnih usluga te poslovi nadzora i praćenja izvršenja usluga i cijena tih komunalnih društava kao i poslovi u svezi s vatrogastvom, davanja koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarstva i drugih koncesija iz područja nadležnosti ovog odjela kao i drugi poslovi sukladno zakonu, Statutu i drugim općim aktima Grada.

Temeljem članka 10. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) objavljuje se:
Popis zakona i internih akata koji se odnose na područje rada Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu


Skip to content