Odbor za mjesnu samoupravu

Sadržaj

Odbor za mjesnu samoupravu

Razmatra pitanja koja se odnose na osnivanje, djelokrug i ovlasti tijela mjesnih odbora odnosno gradskih četvrti i daje Gradskome vijeću mišljenja i prijedloge o tim pitanjima, razmatra i priprema prijedloge odluka i drugih akata Gradskoga vijeća.

Odbor za mjesnu samoupravu ima predsjednika i četiri (4) člana od kojih većina ne mora biti imenovana iz reda vijećnika.

Odbor za mjesnu samoupravu:

  1. Josip Mihaljević, predsjednik
  2. Mate Jurčević
  3. Hrvoje Sušac
  4. Danijela Lovoković i
  5. Petar Kopunović-Legetin, članovi.

Kontakt osoba:

Mirsad Cerić, dipl.iur.

Tel. 229-229

e-mail: mirsad.ceric@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content