Priopćenje – dimovodne instalacije na pročeljima

Objavljeno: 06.11.2019

Grad Osijek uredio je postavljanje dimovodnih instalacija na dijelovima pročelja koji su vidljivi s javnih površina.

Temeljem Odluke o komunalnom redu – Način i uvjeti postavljanja dimovodnih instalacija na zgradama i drugim građevinama te pripadajućim okućnicama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba – odnose se isključivo na instalacije koje se po posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnoga projekta. To su primjerice radovi održavanja, hitni i nužni popravci zajedničkih i posebnih dijelova zgrade te njenih uređaja što se financiraju sredstvima zajedničke pričuve, poradi održavanja zgrada u suvlasništvu, a koji ne utječu na mehaničku otpornost i stabilnost, odnosno protupožarnu sigurnost.

U svim drugim slučajevima, zajedničke dimovodne instalacije na pročeljima zgrada moraju biti usklađene s Glavnim projektom dimnjaka, prema Tehničkom propisu za dimnjake. Zgradama zajedničkog stanovanja (višestambenim zgradama) koje nemaju drugih tehničkih mogućnosti, iznimno se dozvoljava postavljanje dimovodnih instalacija i to isključivo kao zajednički dimnjak za sve stanare. Taj zajednički dimovod na pročeljima zgrada, što služi za priključenje svih etaža objekta – neophodno je obložiti u plašt identičan boji pročelja.

Uvid u Tehnički propis za dimnjake može se dobiti klikom na poveznicu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_3_202.html

Podatci o koncesionaru dimnjačarskih usluga mogu se dobiti klikom na poveznicu:
www.dimnjak.hr

Privitak:
Način i uvjeti priključenja dimovodnih instalacija UO za urbanizam od 22. listopada 2019.

Temeljem članka 17. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/19), a u vezi s člankom 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) pročelnik Upravnog odjela za urbanizam Grada Osijeka, propisuje

NAČIN I UVJETE POSTAVLJANJA DIMOVODNIH INSTALACIJA
na zgradama i drugim građevinama i pripadajućim okućnicama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s površina javne namjene

I. Projektiranje, građenje, održavanje i način korištenja građevine čiji je sastavni dio dimnjak mora biti u skladu sa Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, i 39/19), Tehničkim propisom za dimnjake u građevinama („Narodne novine“ broj 3/07), hrvatskim normama koje propisuju pravila za projektiranje dimnjaka u građevinama, Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 81/15- pročišćeni tekst i 94/17- Ispravak) te drugim zakonima i pozitivnim propisima koji osiguravaju da će građevina tijekom građenja i projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitne zahtjeve mehaničke otpornosti i stabilnosti, zaštite od požara, zaštite od buke, higijene, zdravlja i zaštite okoliša, sigurnosti u korištenju te uštede energije i toplinske zaštite građevine u odnosu na odvođenje dimnih plinova.

II. Način i uvjeti postavljanja dimovodnih instalacija u smislu odredbi Odluke o komunalnom redu odnose se isključivo na dimovodne instalacije koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

III. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18 i 36/19), dalje u tekstu: Pravilnik, u čl. 3. st. 2. propisuje da se bez građevinske dozvole i glavnog projekta mogu izvoditi radovi održavanja, hitnih popravaka ili nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom kojim se uređuje pitanje namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, kojima se ne utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara.
U čl. 3. st. 3. t. a) Pravilnik propisuje da se bez građevinske dozvole i glavnog projekta mogu izvoditi radovi na postojećoj zgradi kojima se ugrađuje sustav grijanja.
Postojeća zgrada, međutim, podrazumijeva postojeće izgrađene dimnjake kao zajedničke dijelove zgrade kojima se ispunjavaju temeljni zahtjevi za građevinu, izgrađene sukladno Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama.

IV. Ukoliko se takvim zahvatom utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara, sukladno članku 5. stavku 5. Pravilnika, radovi se mogu izvoditi bez građevinske dozvole, ali u skladu s glavnim projektom.

V. Za zgradu zajedničkog stanovanja (višestambenu zgradu), iznimno, ukoliko nema drugih tehničkih mogućnosti, dozvoljava se postavljanje dimovodnih instalacija isključivo kao zajednički dimnjak (po mogućnosti, zajednička dimovodna vertikala za priključenje uređaja za loženje svih etaža objekta sukladno vertikalnosti stanova).
Zajedničke dimovodne instalacije na pročeljima zgrada potrebno je, sukladno Glavnom projektu dimnjaka, a prema Tehničkom propisu za dimnjake koje daje projektant, obložiti u betonski ili neki drugi konstruktivni plašt u boji pročelja. Ovaj način rješavanja dimovodnih instalacija također podliježe Zakonu o gradnji, a u pojedinim slučajevima bit će potrebno imovinsko-pravno rješavanje kao i uvjeti Konzervatorskog odjela i Odsjeka za promet Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu Grada Osijeka.

KLASA: 023-05/19-01/9
URBROJ: 2158/01-12-00/01-19-2
Osijek, 22. listopada 2019.

Pročelnik Upravnog odjela za urbanizam
Dražen Slunjski, mag. ing. aedif.

Skip to content