Povjerljiva osoba i osoba za nepravilnosti

Sadržaj

Povjerljiva osoba i osoba za nepravilnosti

Povjerljiva osoba Grada Osijeka, koja je ujedno i osoba zadužena za nepravilnosti u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru, imenovana je Odlukom Gradonačelnika, sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) i Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19). U bitnom, Povjerljiva osoba promiče poštivanje zakonskih rješenja u poslovanju, u okviru svoje nadležnosti vodi postupak vezan uz prijavu i otklanjanje nepravilnosti, osigurava zaštitu prijavitelja nepravilnosti te prati primjenu zakona i propisa kojima se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti i sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Povjerljiva osoba i osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Grada Osijeka je Hrvoje Suk.

Adresa za poštu: F. Kuhača 9 , 31 000 Osijek, uz napomenu: „ne otvaraj“

e-pošta: hrvoje.suk@osijek.hr

telefon: 031/229-226

 

Zamjenica povjerljive osobe i osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je Lucija Zrno.

e-pošta: lucija.zrno@osijek.hr

telefon: 031/229-290

1. Što su nepravilnosti

U smislu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca. Obavljanje poslova uključuje radni odnos, rad izvan radnog odnosa, vršenje dužnosti, ugovore o djelu, volontiranje,… i svako drugo sudjelovanje u djelatnostima pravne ili fizičke osobe.

U smislu Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, nepravilnost je nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta korisnika proračuna, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru.

2. Tko je prijavitelj nepravilnosti

Prijavitelj nepravilnosti je osoba koja ima saznanja o određenim nepravilnostima, bilo da se radi o kršenjima zakona, uredbi, pravilnika, etičkih kodeksa, unutarnjih akata pravne osobe, i koja ih prijavljuje, a koje su povezane s obavljanjem poslova kod poslodavca. Prijavitelj nepravilnosti može biti svaka osoba koja obavlja poslove kod poslodavca ili na bilo koji način sudjeluje u djelatnostima javne vlasti, pravne ili fizičke osobe, neovisno o vrsti ugovora i tome da li je u radnom odnosu ili izvan njega. Važno je istaknuti da obavljanje poslova, osim radnog odnosa obuhvaća i volontiranje, obavljanje poslova preko ugovora o djelu, studentske poslove te obuhvaća i osobe čiji je radni odnos prestao kod određenog poslodavca i dr. Prijavitelj nepravilnosti ujedno može biti i osoba koja je sudjelovala u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata.

Svaki službenik / namještenik treba prijaviti nepravilnosti koje otkrije te sumnje na počinjenje istih, kao i sumnju na prijevaru, sve činjenice koje ukazuju na moguću nezakonitu radnju, posebno ako je vezana uz prijevaru ili korupciju ili koje ukazuju na ozbiljan propust u ispunjavanju profesionalnih obveza. Svaka počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih, treba se prijaviti, bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i/ili prijevare, i bez obzira jesu li iste počinjene namjerno ili iz nehata. Mora se prijaviti nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora.

U smislu Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, prijavu nepravilnosti može podnijeti i bilo koji građanin ili anonimni prijavitelj koji ima saznanja o radnjama ili propustima koji imaju ili bi mogli imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora.

3. Gdje i kome se prijavljuju nepravilnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti poslodavcu i podrazumijeva dostavljanje prijave Povjerljivoj osobi. Prijava se podnosi na popunjenom obrascu ili neposredno u pisanom obliku poštom na adresu F.Kuhača 9, 31000 Osijek (uz obveznu naznaku „ne otvaraj“), elektronskom poštom ili osobno Povjerljivoj osobi na drugom katu Gradske uprave Grada Osijeka (soba br. 67),

Prijava mora sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv poslodavca, podatke o osobi/osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje. Bez obzira na način prijave, navodi iz prijave trebaju sadržavati što je moguće više podataka te, ukoliko je moguće, biti potkrijepljeni relevantnom popratnom dokumentacijom.

Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti podnosi se Pučkom pravobranitelju.

4. Obveze povjerljive osobe

Povjerljiva osoba dužna je:

 • zaprimiti prijavu nepravilnosti
 • ispitati prijavu nepravilnosti
 • bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti
 • obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj prijavi nepravilnosti
 • procijeniti osnovanost prijave i predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti
 • ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem, prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave
 • pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima
 • obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis
 • pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka odmah nakon njegova završetka
 • pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama
 • čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu
 • svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno
 • ne zlouporabljivati svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Veličina slova