Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenik

Sadržaj

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenik

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti, koja je ujedno i osoba zadužena za nepravilnosti u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru imenovana je Odlukom Gradonačelnika Grada Osijeka, sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ br. 46/22), Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 78/15 i 102/19), te Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/22).

 
Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Grada Osijeka je Marina Benković.
Adresa za poštu: Franje Kuhača 9, 31000 Osijek, uz napomenu: „Za povjerljivu osobu – ne otvarati“
e-pošta: marina.benkovic@osijek.hr
telefon: 031/ 229-247

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

 
Zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je Ivan Karalić.
e-pošta: ivan.karalic@osijek.hr
telefon: 031/229-136

Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

1. Što su nepravilnosti

U smislu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. navedenog Zakona, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa.
U smislu Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, nepravilnost je nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta korisnika proračuna, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru.

2. Tko je prijavitelj nepravilnosti

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju.
U smislu Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, prijavu nepravilnosti može podnijeti i bilo koji građanin ili anonimni prijavitelj koji ima saznanja o radnjama ili propustima koji imaju ili bi mogli imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora.

3. Gdje i kome se prijavljuju nepravilnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti poslodavcu i započinje dostavljanjem prijave Povjerljivoj osobi. Prijava nepravilnosti može se podnijeti u pisanom i usmenom obliku.
Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis. Prijavu prijavitelj može neposredno podnijeti povjerljivoj osobi u pisanom obliku, a može takvu prijavu poslati poštom ili internom dostavom uz napomenu „Za povjerljivu osobu – ne otvarati“ ili dostaviti putem elektroničke pošte na adresu navedenu na mrežnim stranicama Grada.
Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.
Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana. Na mrežnim stranicama dostupan je obrazac za prijavljivanje.
Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, prijavljenom tijelu ili osobi te informacije o nepravilnostima.
Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti nadležnom tijelu.
Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je pučki pravobranitelj.

4. Prava prijavitelja nepravilnosti

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na zaštitu identiteta i povjerljivosti i drugu zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ br. 46/22).
Prijavitelji nepravilnosti ostvaruju pravo na zaštitu predviđenu Zakonom ako su imali opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja te da su te informacije obuhvaćene područjem primjene Zakona te ako su podnijeli prijavu u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/22) sustavom unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti ili su javno razotkrili nepravilnost. Osobe koje su anonimno prijavile ili javno razotkrile informacije o nepravilnostima, a koje ispunjavaju prethodno navedene uvjete i čiji je identitet naknadno utvrđen te trpe osvetu, imaju pravo na zaštitu neovisno o tome što su prijavu podnijele anonimno.

5. Obrazac

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content