Za koje vrste teškoća učenik može ostvariti pravo na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika?

Sukladno članku 2., stavku 6. i 7. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23) pomoćnik u nastavi podupire učenike koji svladavaju nastavni plan i program/kurikul škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprječavaju u samostalnom funkcioniranju te trebaju stalnu ili povremenu potporu pomoćnika u nastavi, odnosno imaju:

  • Veće teškoće u motoričkom funkcioniranju donjih i/ili gornjih ekstremiteta
  • Veće teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama te senzornoj integraciji, a povezane su s poremećajima iz autističnoga spektra.
  • Veće teškoće u intelektualnom funkcioniranju udružene s drugim utjecajnim teškoćama
  • Veće teškoće proizašle oštećenjem vida
  • Veće teškoće koje se manifestiraju u ponašanju tako da ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i/ili fizičku sigurnost drugih učenika
  • Teškoće u funkcioniranju proizašle iz više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju

Pomoćnik u nastavi pruža potporu onim učenicima koji imaju rješenje nadležnog upravnog tijela županije o primjerenome programu obrazovanja.

Sukladno članku 4., stavcima 1. i 2. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, stručni komunikacijski posrednik je osoba koja daje komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskome jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i
korištenje tehničkih pomagala).

Stručni komunikacijski posrednik pruža komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima koji imaju rješenje nadležnog upravnog tijela županije o primjerenome programu obrazovanja.

Skip to content