Više od 70 milijuna kuna za sanaciju odlagališta Sarvaš

Objavljeno: 12.03.2021

Nakon što su uspješno sanirana odlagališta otpada Filipovica i Nemetin, Grad Osijek uz pomoć europskih i nacionalnih sredstava, započinje sanaciju i trećeg, najvećeg i financijski najvrjednijeg odlagališta na području Osijeka – onog u Sarvašu. Projekt je vrijedan više od 70 milijuna kuna, a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. u iznosu od 60 milijuna kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost također sufinancira projekt, i to u iznosu od 7 milijuna kuna, dok udio Grada Osijeka u financiranju iznosi samo 3,5 milijuna kuna.

– Ovo je naša obveza prema Planu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj do 2022. godine, ali je u skladu i s obvezama koje Hrvatska ima kao članica EU. Bitno je da sve predviđene projekte završimo jer da smo probili rokove, sve ovo što smo realizirali kroz EU fondove, u konačnici bi se moralo financirati iz gradskog proračuna – rekao je zamjenik gradonačelnika Boris Piližota.

Dodao je kako ovakvi projekti vode k zaokruživanju ekološki održivog sustava gospodarenja otpadom u Osijeku te podsjetio kako je Osijek već uspostavio sustav odvajanja otpada na kućnome pragu te na tri reciklažna dvorišta, dok je četvrto u pripremi. – Imamo i odlagalište za građevinski materijal, koje kao jedinica lokalne samouprave nismo po zakonu dužni imati. Mislim da smo dokazali da smo po pitanju gospodarenja otpadom u Hrvatskoj u samome vrhu – istaknuo je Piližota.

Načelnica Sektora za EU fondove Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Maja Feketić ocijenila je projekte Grada Osijeka odličnim te napomenula kako je Fond pri jačanju sustava gospodarenja otpadom u Osijeku bio stručna i financijska podrška.

– Izgradili ste reciklažna dvorišta, sanirali ste Filipovicu i Nemetin, evo sada ćete i Sarvaš, dobili ste 32 tisuće spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i kontinuirano radite na edukaciji građana. Fond je u tome bio stručna i financijska podrška, vjerujem da ćemo i ovaj projekt uspješno završiti – kazala je Feketić.

Državni tajnik Ministarstva gospodarstva i zaštite okoliša Mile Horvat istaknuo je da je Osijek među hrvatskim gradovima otišao najdalje u politici gospodarenja otpadom po postotku odvojenog prikupljanja otpada, ali i po infrastrukturnim objektima, poput reciklažnih dvorišta i saniranih odlagališta. Napomenuo je kako je sljedeći korak početak izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom ,,Orlovnjak”, čime bi se zaokružio sustav gospodarenja otpadom na ovome području.

Radovi sanacije odlagališta u Sarvašu obuhvaćaju iskop i premještanje dijela otpada, preoblikovanje otpada prema projektom definiranoj geometriji, izgradnju obodnog nasipa za obranu od plavnih voda, prekrivanje preoblikovanog otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnju pasivnog sustava otplinjavanja, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, izgradnju internih makadamskih prometnica, izgradnju ograde oko prostora odlagališta i ulaznih vrata, te krajobrazno uređenje prostora odlagališta.

Podsjetimo kako se ovo odlagalište koristilo od 1968. do 1989. godine kada je na površini od otprilike 12 hektara odloženo 1,34 milijuna kubika komunalnog otpada s područja Osijeka. Sanacijom odlagališta ,,Sarvaš”, Grad Osijek doprinijet će zaštiti podzemnih i površinskih voda, smanjenju emisije stakleničkih plinova te zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša i ljudskoga zdravlja. Rok za završetak radova je 18 mjeseci, odnosno do kraja 2022. godine.

Skip to content