Predstavljanje rezultata pilot projekta “Smanji otpad od hrane, kuhaj za svoje goste”

Objavljeno: 16.12.2021

Predsjednik Gradskoga vijeća Vladimir Ham sudjelovao je u predstavljanju rezultata projekta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Smanji otpad od hrane, kuhaj za svoje goste“.

Pilot projektom obuhvaćena su dva hotela – u Osijeku i Puli te je usmjeren na smanjenje količina otpada od hrane kao dijela biotpada te na pravilno odvojeno sakupljanje i zbrinjavanje nastalog otpada. Hotelski sektor kao jedan od najvažnijih dionika turizma ima značajan utjecaj na okoliš i neizbježno se nameće prelazak na zeleni način poslovanja. Projektnim se aktivnostima želi dati doprinos postizanju ciljeva smanjenja udjela biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalište te učinkovitoj primjeni reda prvenstva u gospodarenju otpadom od hrane u hotelima.

Projekt provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom turizma i sporta te Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za inženjerstvo okoliša.

Skip to content