Kako Grad Osijek postaje član asocijacija?

Temeljem informacija koje pojedini Upravni odjeli Grada Osijeka pribave o međunarodnim asocijacijama i na temelju svog programa rada, upućuje se;

  1. Prijedlog Gradonačelniku o prihvaćanju članstva u određenoj asocijaciji.
  2. Upravni odjel upućuje prijedlog za članstvo Odboru za međugradsku i međunarodnu suradnju te europske integracije, koji potom donosi odluku o zahtjevu.
  3. Ukoliko se Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju te europske integracije izjasni pozitivno, zaključak se upućuje kolegiju gradonačelnika uz preporuku Odbora.
  4. Nakon pozitivne odluke kolegija gradonačelnika, zaključak se upućuje na usvajanje Gradskom vijeću Grada Osijeka.
  5. Nakon prihvaćanja provode se tehničke pripreme za prijam u članstvo asocijacije.
  6. Skupština asocijacije odlučuje o primitku kandidata u članstvo.
Skip to content