Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka za 2021.

Natječajna dokumentacija:

 1. Uputa za prijavitelje

Obvezna dokumentacija za prijavu :

 1. Obrazac za prijavu
 2. Obrazac proračuna

Ostala dokumentacija:

 1. Obrazac izjave o partnerstvu – ako je primjenjivo
 2. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Dodatna dokumentacija:

 1. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Dokumentacija za izvještaj:

 1. Obrazac opisnog izvješća
 2. Obrazac financijskog izvješća

Pomoćna dokumentacija:

 1. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta
 2. Obrazac za ocjenu kvalitete prijave
 3. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća
 4. Nacrt ugovora
 5. Nacrt ugovora – fizičke osobe
Skip to content