JAVNI POZIV-HEP PLIN d.o.o., HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencija-građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2.b skupine – distribucijski plinovod u IT parku u Gackoj ulici na postojećoj građevnoj čestici 9824/17 i 9830/5 k.o. Osijek (Gacka ulica).

JAVNI POZIV-HEP PLIN d.o.o., HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencija-građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2.b skupine – distribucijski plinovod u IT parku u Gackoj ulici na postojećoj građevnoj čestici 9824/17 i 9830/5 k.o. Osijek (Gacka ulica).
Veličina slova