JAVNI POZIV-HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabel KB 10(20) kV KTS Novo groblje – KTS 10(20)/0,4 kV Osijek 244 na katastarskim česticama 10708/13, 10714, 10708/5, 11412/1, 10708/7 i 10712/2 k.o. Osijek (OSIJEK, VINKOVAČKA ULICA).

JAVNI POZIV-HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabel KB 10(20) kV KTS Novo groblje – KTS 10(20)/0,4 kV Osijek 244 na katastarskim česticama 10708/13, 10714, 10708/5, 11412/1, 10708/7 i 10712/2 k.o. Osijek (OSIJEK, VINKOVAČKA ULICA).
Veličina slova