JAVNI POZIV-AMPLITUDO DD, HR-31000 Osijek, Ivana Gundulića 5 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne građevine, 2. skupine-dogradnja MALLA 1. kata u sklopu poslovno-trgovačkog centra Portanova na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 9463/1 k.o. Osijek (Osijek, Svilajska 31A).

JAVNI POZIV-AMPLITUDO DD, HR-31000 Osijek, Ivana Gundulića 5 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne građevine, 2. skupine-dogradnja MALLA 1. kata u sklopu poslovno-trgovačkog centra Portanova na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 9463/1 k.o. Osijek (Osijek, Svilajska 31A).
Veličina slova