JAVNI POZIV-HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37-uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene-kabelska niskonaponska mreža-KB NN 0,4 kV mreža, Šetalište kardinala F. Šepera 1a, 2. skupine, na građevnoj čestici 5698/2, 5602, 5693/1 i 5698/1 k.o. Osijek u Osijeku, Šet. k. F. Šepera 1a

JAVNI POZIV-HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37-uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene-kabelska niskonaponska mreža-KB NN 0,4 kV mreža, Šetalište kardinala F. Šepera 1a, 2. skupine, na građevnoj čestici 5698/2, 5602, 5693/1 i 5698/1 k.o. Osijek u Osijeku, Šet. k. F. Šepera 1a
Skip to content