JAVNI POZIV- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ,HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine-transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek 292 i građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabel KB 10(20) kV interpolacija TS Osijek 292 na novoformiranoj građevnoj čestici 10145/24 k.o. Osijek (Vukovarska), 10145/19 i 10145/9 k.o. Osijek (Vukovarska)

JAVNI POZIV- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ,HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine-transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek 292 i građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabel KB 10(20) kV interpolacija TS Osijek 292 na novoformiranoj građevnoj čestici 10145/24 k.o. Osijek (Vukovarska), 10145/19 i 10145/9 k.o. Osijek (Vukovarska)
Veličina slova