JAVNI POZIV – HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – kabelska niskonaponska mreža-rasplet iz KTS Osijek 289, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 6776/2, 6776/1, 6776/3, 8949/1, 6981, 8948/2 i 6766 k.o. Osijek u Osijeku

JAVNI POZIV – HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – kabelska niskonaponska mreža-rasplet iz KTS Osijek 289, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 6776/2, 6776/1, 6776/3, 8949/1, 6981, 8948/2 i 6766 k.o. Osijek u Osijeku
Veličina slova