Grad Osijek potpisao Europsku povelju o ravnopravnosti spolova

Objavljeno: 12.03.2018

Samo uvažavanjem i poštivanjem međusobnih različitosti između žena i muškaraca moguće je stvoriti stabilnu i zdravu zajednicu i osigurati napredak društva u cijelosti – poručio je gradonačelnik. Upravo te različitosti najveće su bogatstvo te čine jedinstvo i cjelinu.
Nakon što je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Osijeka u rujnu prošle godine usuglasilo prijedlog Zaključka o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, a Gradsko vijeće u studenom donijelo ovaj Zaključak, potpisom Gradonačelnika Grad Osijek pridružio se skupini od 22 potpisnika u RH, i to kao 7. grad potpisnik (uz Opatiju, Cres, Delnice, Solin, Vodice i Vukovar).
Europska povelja pokrenuta je 2006., kao nastavak na inicijativu “Grad za ravnopravnost”. Predstavljena je na 6. Europskoj ministarskoj konferenciji Vijeća Europe i na sjednici Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta iste godine.
Europskom poveljom željelo se dodatno potaknuti lokalne i regionalne vlasti na implementaciju politike ravnopravnosti spolova u praksi i to političkim obvezivanjem, činom potpisivanja povelje. Do sada ju je potpisalo 1694 lokalnih i regionalnih vlasti iz 35 država.

Europska povelja sadrži načela koja čine temelj njenog djelovanja:

1. Ravnopravnost žena i muškaraca kao temeljno pravo,
2. Kako bi ravnopravnost spolova bila zajamčena, moraju se riješiti pitanja višestruke diskriminacije i nepovoljnog položaja,
3. Uravnoteženo sudjelovanje žena i muškaraca u procesima odlučivanja preduvjet je demokratskog društva,
4. Uklanjanje rodnih stereotipa od ključnog je značaja za postizanje ravnopravnosti između žena i muškaraca,
5. Uvođenje rodne perspektive u sve aktivnosti lokalne i regionalne uprave nužno je u procesu poboljšanja ravnopravnosti između žena i muškaraca,
6. Akcijski planovi i programi za koje su osigurana odgovarajuća sredstva nužno su oruđe za unapređenje ravnopravnosti spolova.
Potpisnice Europske povelje dužne su donijeti Akcijske planove u roku ne duljem od dvije godine od potpisivanja.

Skip to content