Generalni urbanistički plan grada Osijeka

Sadržaj

Generalni urbanistički plan grada Osijeka

Službeni glasnik Grada Osijeka broj 5/06, 12/06-ispr., 1/07-ispr., 12/10, 12/11, 12/12, 2/13-ispr., 4/13-ispr., 7/14, 11/15, 2/17, 6A/18-pročišćeni tekst i 13A/20

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova