Projekt S.O.S – Turistička ruta Secesija Osijek-Subotica

Objavljeno: 01.10.2018

Projekt S.O.S – Turistička ruta Secesija Osijek-Subotica, provodi se u okviru programa INTEREG-IPA prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. a bavi se revitalizacijom, valorizacijom i promocijom secesijske kulturne baštine Osijeka i Subotice.

Gradovi su pristupili pripremi zajedničkog projekta iz sljedećih razloga:

 • nedostatka informacija i nedovoljne vidljivosti secesijske kulturne baštine Osijeka i Subotice kod građana, posjetitelja i turista;
 • nedostatka sredstava za rekonstrukciju i revitalizaciju kulturne baštine;
 • nedostatka vještina u upravljanju kulturnom baštinom;
 • nedovoljne svijesti o turističkim resursima i potencijalima kulturne baštine;
 • nedostatka znanja o razvoju turističkih proizvoda i njihovoj promociji.

Razvoj novih turističkih tematskih ruta vezanih uz secesijsku kulturnu baštinu gradova Osijeka i Subotice je zato i definiran kao cilj projekta.

Projekt je za Grad Osijek iznimno važan najviše radi rekonstrukcije vrijednog kulturno-povijesnog naslijeđa iz razdoblja secesije, konkretno parka Sakuntala (Šetalište Petra Preradovića), koji se nalazi u središtu grada.

Projektne aktivnosti za koje je zadužen Grad Osijek su:

 • revitalizacija parkovnog i arhitektonskog naslijeđa Sakuntala parka, što obuhvaća revitalizaciju zelenih površina, pješačkih staza, navodnjavanja i komunalne opreme,
 • opremanje secesijskog memorijalnog izložbenog prostora,
 • organizacija Sedeco festivala – festivala na temu secesije.

Glavne aktivnosti ostalih partnera u ovome projektu su:

 • Grad Subotica: izrada strateškog dokumenta turističke valorizacije i projektne dokumentacije za restauraciju Gradske kuće, izraditi i postaviti smeđu turističku signalizaciju vezanu za secesijsku baštinu;
 • Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje: edukacija djelatnika u kulturi i turizmu, organizacija studijskog putovanja te upravljanje projektom i administracija;
 • Turistička zajednica grada Osijeka: izrada prekograničnih i lokalnih promidžbenih materijala na temu secesijske kulturne baštine; organizacija foto-natječaja; razvoj programa oživljene povijesti (living history); nabava taktilne brončane karte grada; ostale promidžbene aktivnosti (promocija na društvenim medijima i web stranici te izrada interaktivnih i info-panela i sl.);
 • Turistička organizacija grada Subotice: izraditi prekogranične i lokalne promidžbene materijale na temu secesijske kulturne baštine; organizirati putujuće izložbe i manifestaciju Dane secesije te ostale promidžbene aktivnosti (promocija na društvenim medijima i web stranici te izrada i postavljanje interaktivnih i info-panela i sl.).

Ukupna vrijednost projekta je 1.066.007,64 eura tj. 7.902.847,64 kn, a iznos odobrenih bespovratnih sredstava od EU je 906.106,47 eura tj. 6.717.420,32 kn (85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta). Za troškove projektnih aktivnosti Grada Osijeka planirano je 438.801,08 eura tj. 3.253.051,81 kn.

(izvor: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm)

Kako bismo dobili što kvalitetnije rješenje za Rekonstrukciju/obnovu parka, Grad Osijek je u dogovoru s Konzervatorskim odjelom u Osijeku donio Odluku o izradi konzervatorske studije, iako to nije zakonska obaveza, jer Šetalište tj. Sakuntala park nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, već dio Kulturno-povijesne cjeline grada Osijeka.

Konzervatorsku (povijesnu) studiju obnove Šetališta Petra Preradovića u Osijeku – Povijesni razvoj, inventarizacija i analiza postojećeg s idejnim rješenjem krajobraznog uređenja i obnove izradila je tvrtka Zelena infrastruk ura d.o.o., Fallerovo šetalište 22, Zagreb, u suradnji s Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture u Osijeku.

Konzervatorskom studijom preklopljene su sve stvarne faze s projektiranima, te je isključivo struka iznjedrila hortikulturno rješenje koje je dio glavnog projekta.

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje (danas Upravni odjel za urbanizam) dana 26.7.2017. izdao je Građevinsku dozvolu (KLASA: UP/I361-03/17-01/000139, Urbroj: 2158/01-12-00/03-17-0006), koje je postala pravomoćna 23.08.2017. godine, a sve u skladu s glavnim projektom, zajedničke oznake 08.06/17-GP, koji je izradio projektant Bruno Andrašić, dipl.ing.arh. broj ovlaštenja A 2793.

Gradonačelnik Ivan Vrkić potpisao je dana 21. lipnja 2018. Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji Šetališta Petra Preradovića u Osijeku (Sakuntala park) sa Zajednicom ponuditelja: Sitolor d.o.o. iz Slavonskog Broda i Ukrasom d.o.o. iz Osijeka.

Ugovoreni radovi uključuju radove na vrtnom paviljonu, obodnim komunikacijama, rekonstrukciji parkirališta, elektrotehničkim instalacijama, krajobraznom uređenju, vodoopskrbi i navodnjavanju te radove na potpornom zidu. (izvor: https://www.osijek.hr/grad-osijek-nastavlja-s-obnovom-secesijske-kulturne-bastine/).

Povjerenstvo za hortikulturu sa stručnim nadzorom i izvođačem hortikulturnih radova obišlo je gradilište te propisno označila sva stabla predviđena za uklanjanje.

Projekt predviđa uklanjanje 31 stabla i sadnju 23 nova stabla. Od toga na površinama parka uklanja se 15 i sade 8 nova stabla, te 16 u drvoredima gdje se sadi 15 novih stabala. Za jedno drvo koje je locirano pored kioska još uvijek se iznalazi način kako bi se uspjelo zadržati.

Sukladno glavnom projektu uklanjaju se stabla iz dva krnja drvoreda duž Kapucinske i ulice V. Hengla. Ista se zamjenjuju novim visoko vrijednim sadnicama lipa, duž Kapucinske i ukrasne trešnje duž ulice V. Hengla.U ovakvim situacijama ostatak stabala koja se ruši, a ne sadi se u zoni obuhvata, sadimo na najbliže moguće mjesto, u ovom slučaju – Park Otona Župančića, a prema Odluci o komunalnom redu.

S datumom 22.06.2018. Grad Osijek prijavio je gradilište, te je u zakonskom roku (8 dana od prijave), izvođač pristupio na gradilište.

Uz obnovu secesijskih pročelja na Europskoj aveniji i u središtu grada sufinanciranu sredstvima Grada Osijeka kroz Otvoreni javni poziv Projekt obnove kulturnih dobara na području grada Osijeka, rekonstrukcija Sakuntale će predstavljati značajan i vidljiv pomak u odnosu na sadašnje stanje secesijskog kulturnog naslijeđa.

Vjerujemo da je ovo jedan u nizu projekata kojima će stanje baštine na području grada Osijeka biti kvalitetno očuvano, valorizirano, i oživljeno na suvremeni način, sukladno zakonskoj regulativi i svim pravilima struke, kao i na zadovoljstvo i korištenje građana i svih koji dolaze u grad Osijek.

3D vizualizacija:

 

Skip to content