Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. a) Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mirovanja mandata vijećnik
1. b) Prisega vijećnika
2. ) Usvajanje zapisnika s 5. i 6. sjednice Gradskoga vijeća
3. ) Pitanja i prijedlozi vijećnika
4. ) Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka
5. ) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Osijeka
6. ) Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Osijeka
7. ) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
8. a) Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Osijeka kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb u svoti od 45.000.000,00 kuna
8. b) Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Osijeka kod OTP banke d.d. u svoti od 15.000.000,00 kuna
9. ) Prijedlog Odluke o davanju jamstva Grada Osijeka za zaduživanje Gradskog prijevoza putnika d.o.o. Osijek u svoti 15.000.000,00 kuna za projekt Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka; POVUĆENO IZ PRIJEDLOGA DNEVNOGA RED
10. ) Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014-2020.
11. ) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 4320/14 k.o. Osijek
12. a) Izvješće o izvršenju Plana rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2017.
12. b) Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2018.
13. ) Izvješće o radu radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Osijeka za razdoblje od 26. lipnja do 31. prosinca 2017.
14. ) Prijedlog Zaključka o potpisivanju protokola o suradnji između Grada Osijeka i Grada Canada Baya (Australija)