Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Gradskoga vijeća
2. ) Pitanja i prijedlozi vijećnika;
4. a) Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi na području Grada Osijeka za 2017.
4. b) Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2017.
4. c) Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2017.
4. d) Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2017.
4. e) Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.
4. f) Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Grada Osijeka za 2017.
5. ) Izvješće o izvršenju Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka u 2017.;
6. ) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.;
7. ) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.;
8. ) Izvješće o izvršenju Programa stjecanja stanova u 2017.;
9. ) Izvješće o izvršenju Programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u Gradu Osijeku za 2017.
10. ) Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017
11. b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.
12. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Osijeka kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb u svoti od 45.000.000,00 kuna
12. b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Osijeka kod OTP banke d.d. u svoti od 15.000.000,00 kuna
13. ) Prijedlog Odluke o davanju jamstva Gradskom prijevozu putnika d.o.o. Osijek za zaduživanje kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb u iznosu do 15.000.000,00 kuna;
14. a) Prijedlog programa izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018.;
14. b) Prijedlog programa izmjena i dopuna programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2018.;
14. c) Prijedlog programa izmjena i dopuna programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2018.
14. d) Prijedlog programa izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Grada Osijeka za 2018.
14. e) Prijedlog programa izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2018.
15. ) Prijedlog Programa izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
16. ) Prijedlog Programa izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
17. ) Prijedlog Programa o izmjeni Programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u Gradu Osijeku za 2018.;
18. ) Prijedlog Programa izmjene Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018
19. ) Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Osijeku za 2018.;
20. ) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu na području Grada Osijeka za 2018.
21. ) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Osijeka za 2018.
22. ) Prijedlog Pravila o izmjeni Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Osijek
23. ) Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Osijeka
24. ) Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
25. ) Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Osijek;
26. ) Prijedlog Odluke o proglašenju 5. prosinca Danom obrane grada Osijeka
27. ) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka
28. ) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradonačelniku Grada Osijeka na Skupštini trgovačkog društva Vodovod-Osijek d.o.o. da prihvati pripajanje trgovačkog društva Čvorkovac-Vodne usluge d.o.o. Dalj trgovačkom društvu Vodovod-Osijek d.o.o.
29. ) Prijedlog izmjena i dopuna Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Osijeka
30. ) Prijedlog Rješenja o sklapanju Sporazuma o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2019. do 2022