Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Usvajanje zapisnika s 10. i 11. sjednice Gradskoga vijeć
2. ) Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. ) Informacija o stanju sigurnosti na području grada Osijeka za prvo polugodište 2018.
4. ) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Grada Osijeka
5. ) Prijedlog Zaključka o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Osijek (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/18) i b) Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Osijek
6. a) Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području grada Osijeka
6. b) Prijedlog Rješenja o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Osijeka
7. ) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u gradu Osijeku
8. ) Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o zamjeni zemljišta s Poljoprivrednim institutom Osijek (IT park/IT poslovni centar)
9. ) Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnog arhitektonskog natječaja za odabir idejnog rješenja Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER - u Osijeku
10. ) Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana za razdoblje 2018. i 2019. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.
11. ) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 749/4 i dijelu k.č.br. 757, obje upisane u k.o. Osijek, radi osnivanja građevne čestice nužne za redovitu uporabu višestambene zgrade u Ljudevita Posavskog 12, 14, 14A u Osijeku
12. ) Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje (kupališta) i trajanju sezone za kupanje na području Grada Osijeka u 2019.
13. ) a) Prijedlog Rješenja o otpisu potraživanja Grada Osijeka prema MIO Metalska industrija d.d. iz Osijeka po osnovi komunalne naknade i b) Prijedlog Rješenja o otpisu potraživanja Grada Osijeka prema Darku Šimurdi iz Osijeka po osnovi zakupa poslovnoga prostora
15. ) Izvješće o financiranju udruga iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.
16. ) Izvješće o stanju u prostoru Grada Osijeka (2013.-2017.)
17. ) Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Osijeka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
18. a) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2017.: Vodovod-Osijek d.o.o. (nekonsolidirano)
18. b) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2017.: Unikom d.o.o.
18. c) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2017.: Gradski prijevoz putnika d.o.o.
18. d) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2017.: Tržnica d.o.o.
18. e) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2017.: Športski objekti d.o.o.
18. f) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2017.: Ukop d.o.o
18. g) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2017.: Zavod za stanovanje d.o.o.
18. h) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2017.: Osječki sajam d.o.o.
18. i) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2017.: Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.
18. j) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2017.: Regionalni veletržnica Osijek d.d.
18. k) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2017.: Zračna luka Osijek d.o.o.
18. m) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2017.: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.
18. n) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2017.: ULO hladnjača d.o.o.
18. o) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2017.: Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o.
18. l) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2017.: Tera Tehnopolis d.o.o
19. ) Izvješće o provedbi Akcijskog plana smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek
20. ) Izvješće o davanju gradskih stanova u najam i naplati najamnine za najam gradskih stanova u 2017.;
21. ) Informacija o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika
22. ) Prijedlog Rješenja o nekorištenju prava prvokupa parkirnih mjesta u podzemnoj garaži poslovne zgrade izgrađene na pravu građenja osnovanog na k.č.br. 5419 z.k. ul 17820 k.o. Osijek (druga dražba)
23. ) Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice javne ustanove Gradske galerije Osijek
24. a) Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku
24. b) Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
24. c) Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku
25. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova
25. b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja