Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Gradskoga vijeć
2. ) Pitanja i prijedlozi vijećnik
3. ) Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Osijeka za 2023.
4. ) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2023.
5. ) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Grada Osijeka za 2023
6. a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023
6. b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2023.
6. c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2023
6. d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2023
6. e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2023
6. f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2023
7. a) Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023
7. b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023
7. c) Izvješće o izvršenju Programa stjecanja stanova za 2023
7. d) Izvješće o izvršenju Programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju za 2023
7. e) Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023
7. f) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za Grad Osijek u 2023
8. ) a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2024. i Projekcija za 2025.-2026. b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2024.
9. a) Prijedlog Programa izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2024
9. b) Prijedlog Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2024
9. c) Prijedlog Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2024
9. d) Prijedlog Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2024
9. e) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2024.
10. a) Prijedlog Programa izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024
10. b) Prijedlog Programa izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024
10. c) Prijedlog Programa izmjene Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024
10. d) Prijedlog Programa o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za Grad Osijek u 2024
11. ) Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Osijek
12. ) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti
13. ) Prijedlog Odluke o određivanju djelatnosti koje će se obavljati u dijelu poslovne zgrade IT park Osijek 9 u Osijeku (IT poslovni centar)
14. ) Prijedlog Odluke o određivanju djelatnosti koje će se obavljati u dijelu poslovne zgrade u Ulici cara Hadrijana 2 u Osijeku (Centar za posjetitelje Tvrđa)
15. ) Prijedlog Odluke o utvrđivanju Popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje u 2024
16. ) Prijedlog Odluke o transformaciji Prostornog plana uređenja Grada Osijeka
17. ) Prijedlog Odluke o transformaciji Generalnog urbanističkog plana grada Osijek
18. ) Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje (kupališta) i trajanju sezone za kupanja na području grada Osijeka u 2024.
19. a) Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Osijeku za 2024.
19. b) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu na području Grada Osijeka za 2024.
19. c) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Osijeka za 2024.
20. ) Prijedlog Pravilnika o zakupu površine javne namjen
21. ) Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu uređenja terasa za pružanje ugostiteljskih usluga
22. ) Prijedlog Programa potpora za uređenje terasa za pružanje ugostiteljskih uslug
23. ) Prijedlog Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Osijek
24. ) Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva VODOVOD - MONTAŽA d.o.o.
25. ) Prijedlog Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka na području Grada Osijeka za razdoblje 2024.-2028.
26. a) Izvješće o izvršenju Plana održavanja i razvoja distribucijske mreže toplinskog sustava grada Osijeka za 2023.
26. b) Prijedlog Plana održavanja i razvoja distribucijske mreže toplinskog sustava grada Osijeka za 2024.
27. a) Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području grada Osijeka za 2023
27. b) Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području grada Osijeka za 2024.
28. ) Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2023.
29. ) Izvješće o stanju zaštite od požara za područje grada Osijeka u 2023
30. ) Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Osijeka za 2023
31. ) Izvješće o financiranju udruga iz Proračuna Grada Osijeka za 2023
32. ) Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023
33. ) Izvješće o funkcioniranju sustava održavanja i naplate parkiranja za 2023.
34. ) Izvješće o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete za 2023
35. ) Izvješće o radu koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova u gradu Osijeku za 2023.
36. 01. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ivana Filipovića
36. 02. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Jagode Truhelk
36. 03. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole „Dobriša Cesarić
36. 04. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole "Grigor Vitez
36. 05. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole "Mladost
36. 06. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole "Tin Ujević
36. 07. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Antuna Mihanović
36. 08. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole August Šeno
36. 09. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Cvjetn
36. 10. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Frana Krste Frankopan
36. 11. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Franje Krežm
36. 12. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Josipova
36. 13. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaj
36. 14. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Retfal
36. 15. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Svete An
36. 16. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Tenj
36. 17. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vijena
36. 18. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Višnjeva
36. 19. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Becić
36. 20. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osije
37. ) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka
38. 0) Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Osijeka
39. ) Prijedlog Rješenja o raspisivanju Natječaja radi osnivanja i prijenosa prava građenja na k.č.br. 652/3 k. o. Tvrđavica-Podravlj
41. ) Prijedlog Rješenja o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine u Osijeku, na adresi Ulica Stjepana Radića 18 (kuća Frank
42. ) 1. Informacija o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika u 2024. (od 15. studenoga 2023. do 30. travnja 2024.)
43. ) Izvješće o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika - PRIJEDLOG ZA DOPUNU PRIJEDLOGA DNEVNOG REDA
Skip to content