Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Izvješće Mandatnog povjerenstva - svečana prisega člana Gradskoga vijeć
2. ) Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Gradskoga vijeć
3. ) Pitanja i prijedlozi vijećnik
4. ) Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Osijeka: 1. Zlatna plaketa „Grb Grada Osijeka“ za životno djelo; 2. Zlatna plaketa „Grb Grada Osijeka“; 3. Pečat Grada Osijek
6. a) Prijedlog Programa izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2022
6. b) Prijedlog Programa izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2022
6. c) Prijedlog Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Osijeka za 2022.
6. d) Prijedlog Programa izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2022.
6. e) Prijedlog Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2022
6. f) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2022
7. a) Prijedlog Programa izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022
7. b) Prijedlog Programa izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022
7. c) Prijedlog Programa izmjene Programa stjecanja stanova u 2022
7. d) Prijedlog Programa izmjena i dopune Programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku za 2022
7. e) Prijedlog Programa izmjene Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022
8. ) Prijedlog Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za Grad Osijek u 2022
10. a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023
10. b) Prijedlog Programa javnih potreba u u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2023
10. c) Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2023
10. d) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2023
10. e) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2023
10. f) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2023
11. a) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023
11. b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.
11. c) Prijedlog Programa stjecanja stanova u 2023
11. d) Prijedlog Programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku za 2023
11. e) Prijedlog Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023
12. ) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za Grad Osijek u 2023
13. ) Prijedlog Rješenja o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću u 2023
14. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2022. - SKINUTA IZ PRIJEDLOGA DNEVNOG RED
14. b) Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2023. s financijskim učincima za 2023.- 2025. - SKINUTA IZ PRIJEDLOGA DNEVNOG RED
14. c) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za period 2023.-2026. - SKINUTA IZ PRIJEDLOGA DNEVNOG RED
15. ) Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Osijek za 2023
16. ) Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Osijeka s financijskim planom za 2023
17. ) Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Grada Osijeka za 2023
18. ) Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Osijeka za razdoblje od 2022. do 2024
19. ) Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za zaštitu potrošača javnih usluga
20. ) Prijedlog Odluke o sklapanju Dodatka V. Ugovoru o kupoprodaji zemljišta - buduće građevinske parcele koja bi nastala od dijelova k.č.br. 9121/1, 9121/3, 9121/4, 9121/5 i 9121/8, površine 15,5 ha, k.o. Osijek (Pampas
21. ) Konačni prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Osijek
22. ) Konačni prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka
23. ) Prijedlog Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpado
24. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kulturnog centra Osijek
24. b) Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Kulturnog centra Osije
25. ) Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Osije
26. ) Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Osije
27. ) Prijedlog Odluke o davanju financijskog jamstva u korist Republike Hrvatske u svrhu izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom Unikomu d.o.o. Osije
28. ) Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu OSJEČKI SAJAM d.o.o
29. ) Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.
30. ) Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Osijeka - SKINUTA IZ PRIJEDLOGA DNEVNOG RED
31. ) Prijedlog Odluke o donošenju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije Urbane aglomeracije Osijek do 2027
32. ) Izvješće o stanju u prostoru Grada Osijeka (2018.-2021.
33. ) Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopun
34. ) 2. Informacija o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika u 2022
35. ) Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnost na Prijedlog Statuta o dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijek
36. ) Prijedlog Rješenja o sklapanju Ugovora o imovinsko-pravnom rješavanju upisa prava vlasništva na k.č.br. 13, k.o. Tvrđavica-Podravlje - „ZOO Hotel
37. ) a) Prijedlog Rješenja o sklapanju Ugovora o kupoprodaji k.č.br. 10586/3 i k.č.br. 10586/12 obje u k.o. Osijek i b) Prijedlog Rješenja o sklapanju Ugovora o kupoprodaji k.č.br. 10586/10 i k.č.br. 10586/11 obje u k.o. Osije
38. ) Prijedlog Rješenja o sklapanju Ugovora o kupoprodaji k.č.br. 5699/1 u k.o. Osijek s društvom Saponia d.d. (Veslački klub Iktus
39. ) Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Osijeka- PRIJEDLOG ZA DOPUNU PRIJEDLOGA DNEVNOG RED
Skip to content