Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. a) Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mirovanja mandata vijećnika Gradskoga vijeća Grada Osijeka i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
1. b) Prisega vijećnik
2. ) Usvajanje Zapisnika s 29. sjednice Gradskoga vijeć
3. ) Pitanja i prijedlozi vijećnik
4. ) Informacija o stanju sigurnosti na području grada Osijeka u prvom polugodištu 2020
7. a) Prijedlog Programa izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020.
7. b) Prijedlog Programa izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2020.
7. c) Prijedlog Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2020.
7. d) Prijedlog Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020.
7. e) Prijedlog Programa o dopunama i izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2020
8. a) Prijedlog Programa izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020
8. b) Prijedlog Programa izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020
8. c) Prijedlog Programa izmjene Programa stjecanja stanova u 2020
8. d) Prijedlog Programa izmjena i dopuna Programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku za 2020
8. e) Prijedlog Programa izmjene Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020
9. ) Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnih prostor
11. ) Konačni Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Industrijske četvrti – zapad“ u Osijek
12. ) Konačni Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Industrijske četvrti – jug“ u Osijek
14. ) Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijek
15. ) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijek
16. ) Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijek
17. ) Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE OSIJEK d.o.o
18. ) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 466/7 k.o. Osijek uz kbr. 11 u Mlinskoj ulici u Osijek
19. ) Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Grada Osijeka za 2021
20. ) Prijedlog Odluke o sklapanju Dodatka III. Ugovoru o kupoprodaji zemljišta - buduće građevinske parcele koja bi nastala od dijelova k.č. br. 9121/1, 9121/3, 9121/4, 9121/5 i 9121/8, površine 15,5 ha, k.o. Osijek (Pampas)
21. ) Prijedlog Rješenja o sklapanju Ugovora o provedbi projekta izgradnje Gospodarskog centra u Osijek
22. ) Prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstane ceste radi pristupa Zgrada 1. Gospodarskog centra u Osijek
23. ) Prijedlog Rješenja o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijek
24. ) Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Osijeka za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020
25. ) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Zračna luka Osijek d.o.o. u 2019. - IZVJEŠĆE NIJE PRIHVAĆEN
26. ) Prijedlog Rješenja o očitovanju na ponudu prava prvokupa nekretnine u Osijeku na adresi Istarska 2 (Vila Szinicz
27. ) Informacija o projektu 5G gra
Veličina slova