Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Izvješće Mandatnog povjerenstva - svečana prisega članova Gradskoga vijeć
2. ) Usvajanje Zapisnika s 1. Konstituirajuće sjednice Gradskoga vijeć
3. ) Pitanja i prijedlozi vijećnik
5. a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Osijeka za 2020
5. b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2020
5. c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2020
5. d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2020
5. e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020
5. f) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Grada Osijeka za 2020
6. a) Izvješće o izvršenju Programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u Gradu Osijeku za 2020
6. b) Izvješće o izvršenju Programa stjecanja stanova u 2020
6. c) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Osijeku za 2020
6. d) Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020
6. e) Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020
6. f) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Osijek u 2020
7. ) a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. i b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2021
8. a) Prijedlog Programa izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2021
8. b) Prijedlog Programa izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2021
8. c) Prijedlog Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Osijeka za 2021
8. d) Prijedlog Programa izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2021
8. e) Prijedlog Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2021
8. f) Prijedlog Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2021
9. a) Prijedlog Programa izmjene Programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju za 2021
9. b) Prijedlog Programa izmjene Programa stjecanja stanova za 2021
9. c) Prijedlog Programa izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021
9. d) Prijedlog Programa dopuna i izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021
9. e) Prijedlog Programa izmjene Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021
9. f) Prijedlog Programa o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za Grad Osijek u 2021
10. ) Prijedlog Rješenja o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću za razdoblje od 16. lipnja do 31. prosinca 2021
11. ) Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje (kupališta) i trajanju sezone za kupanje na području grada Osijeka u 2021
12. ) Prijedlog Rješenja o prihvaćanju ponude po Natječaju o prodaji nekretnine u Osijeku (KLASA: 944-01/19-01/42, URBROJ: 2158/01-14-00/04-21-17
13. ) Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Cvjetno, Briješć
14. a) Izvješće o izvršenju Plana održavanja i razvoja distribucijske mreže toplinskog sustava grada Osijeka za 2020
14. b) Prijedlog Plana održavanja i razvoja distribucijske mreže toplinskog sustava grada Osijeka za 2021
15. ) Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Osijeka za 2020
16. ) Izvješće Dječjeg vrtića Osijek o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2020
17. ) Izvješće Pučkog otvorenog učilišta Osijek o realizaciji programa i Financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020
18. ) Izvješće o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 202
19. ) Izvješće o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za 2020
20. ) Izvješće o poslovanju Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek za 2020
21. ) Izvješće o poslovanju javne ustanove Gradske galerije Osijek za 2020
22. ) Izvješće o poslovanju Kulturnog centra Osijek za 2020
23. ) Izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe o realizaciji programa i financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020
24. ) Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa, Gradskoga društva Crvenog križa Osijek za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020
25. ) Izvješće o radu zaklade „Srce Grada Osijeka“ u 2020
26. a) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodovod-Osijek d.o.o. (nekonsolidirano) u 2020
26. b) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Unikom d.o.o. u 2020
26. c) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Gradski prijevoz putnika d.o.o. u 2020
26. d) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Tržnica d.o.o. u 2020
26. e) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Športski objekti d.o.o. u 2020
26. f) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ukop d.o.o. u 2020
26. g) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Zavod za stanovanje d.o.o. u 2020
26. h) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Osječki sajam d.o.o. u 2020
26. i) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. u 2020
26. j) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Tera Tehnopolist d.o.o. u 2020
26. k) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o. u 2020
27. ) Izvješće o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete za 2020
28. ) Izvješće o upravljanju stanovima i poslovnim prostorima kojima gospodari Grad Osijek za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020
29. ) Izvješće o financiranju udruga iz Proračuna Grada Osijeka za 2020
30. ) Izvješće o radu koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova u gradu Osijeku za 2020
31. ) Izvješće Koncesionara o funkcioniranju sustava održavanja i naplate parkiranja u 2020
32. ) 1. Informacija o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika u 2021
33. a) Prijedlog Rješenja o izboru člana Odbora za financije i gospodarstvo
33. b) Prijedlog Rješenja o izboru člana Odbora za komunalno-stambeno gospodarstvo i prome
33. c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za urbanizam i graditeljstvo i zaštitu okoliša
34. a) Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za mjesnu samoupravu
34. b) Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za građansku sigurnost
34. c) Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge građana
34. d) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova
34. e) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zaštitu, obnovu i revitalizaciju Tvrđe
34. f) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Osijek
34. g) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjin
34. h) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolov
Veličina slova