Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Usvajanje zapisnika s 14. i 15. sjednice Gradskoga vijeć
2. ) Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. a) Izvješće o izvršenju Plana rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2018.
3. b) Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2019.
4. ) Izvješće o radu radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Osijeka za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018.
5. ) Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Osijeku za 2019.
6. ) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu na području Grada Osijeka za 2019.
7. ) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Osijeka za 2019.
8. ) Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
9. ) Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu;
10. a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta trgovačkog društva Elektromodul d.o.o.
10. b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u Gradu Osijeku trgovačkog društva Tržnica d.o.o.
10. c) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja trgovačkog društva Ukop d.o.o.
10. d) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge prijevoza putnika trgovačkog društva Gradski prijevoz putnika d.o.o.
10. e) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova trgovačkog društva Dimnjak d.o.o.
11. ) Prijedlog Rješenja o odabiru ponuditelja po Natječaju o prodaji zemljišta k.č.br. 9121/1 u k.o. Osijek (Pampas);
12. ) Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022. na području Grada Osijeka u 2018.
13. ) Prijedlog Rješenja o imenovanju privremene ravnateljice Kulturnog centra Osijek
14. ) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Osijeka