Prijenos sjednice

Ukoliko ne vidite video iznad možete se spojiti direktno na kanal Grada Osijeka
Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Usvajanje Zapisnika s 20 sjednice Gradskoga vijeća
2. ) Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. ) Prijedlog Odluke o komunalnom redu;
4. ) Prijedlog Odluke o službenoj odori, obući, opremi, službenoj oznaci i iskaznici komunalnih redara
5. a) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č. br. 9907/10 k.o. Osijek i davanju suglasnosti za legalizaciju pomoćne zgrade - garaže izgrađene na dijelu k.č.br. 9907/10 k.o. Osijek
5. b) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č. br. 2075/1 k.o. Osijek i davanju suglasnosti za legalizaciju stambene zgrade izgrađene na dijelu k.č.br. 2075/1 k.o. Osijek
6. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Osijeka kod OTP banke d.d. u svoti od 15.000.000,00 kuna
6. b) Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Osijeka kod Zagrebačke banke d.d. u svoti od 10.000.000,00 kuna
7. ) Prijedlog Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka
8. ) Prijedlog Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Industrijske četvrti-zapad u Osijeku
9. ) Prijedlog Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja "Industrijske četvrti-jug" u Osijeku
10. ) Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Retfala – jug“ u Osijeku
11. ) Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za povjeravanje na upravljanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
12. ) Prijedlog Plana izmjena Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Osijeka
13. ) Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Osijek
14. ) Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, 41446/100000 dijela nekretnine označene kao k.č.br. 5713, zk.ul. 18284 k.o. Osijek, Franje Kuhača 18.
15. ) Izvješće o radu Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka za 2018.
16. ) Izvješće o izvršenju Programa prioriteta za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture mjesnih odbora i gradskih četvrti za 2018.
17. ) Izvješće o financiranju udruga iz Proračuna Grada Osijeka za 2018.
18. ) Izvješće o upravljanju poslovnim prostorima kojima gospodari Grad Osijek za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018.
19. ) Izvješće o radu zaklade „Srce grada Osijeka“ u 2018