Prijenos sjednice

YouTube poveznica na kanal grada Osijeka
Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskoga vijeća
2. ) Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. ) Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Osijeka za 2018.
4. ) Prijedlog Općeg programa o izmjenama i dopunama Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka
5. ) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustupanju gradnje i održavanja građevina oborinske odvodnje na području grada Osijeka javnom isporučitelju vodne usluge "VODOVOD-OSIJEK" d.o.o.; PREDLAGATELJ POVUKAO IZ PRIJEDLOGA DNEVNOG RED
6. ) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje I. dodatka: a) Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza u gradu Osijeku za razdoblje 2017. do 2032. s trgovačkim društvom Gradski prijevoz putnika d.o.o. i b) Okvirnom investicijskom sporazumu (Prilog 4. popis projekata)
7. a) Izvješće o izvršenju Plana razvoja toplinskog sustava grada Osijeka za 2018.;
7. b) Prijedlog Plana održavanja i razvoja distribucijske mreže toplinskog sustava Grada Osijeka za 2019.
8. a) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 9926/219 i davanju suglasnosti za legalizaciju dijela zgrade stambene namjene i pomoćne zgrade na dijelu k.č.br. 9926/219 i dijelu k.č.br. 9926/101 sve u k.o. Osijek;
8. b) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi i davanju suglasnosti za legalizaciju dijela zgrade stambene namjene na dijelu k.č.br. 9926/218 k.o. Osijek;
8. c) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi i davanju suglasnosti za legalizaciju pomoćne zgrade na dijelu k.č.br. 9907/10 k.o. Osijek;
8. d) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi i davanju suglasnosti za legalizaciju zgrade stambene namjene izgrađenu na dijelu k.č.br. 470 k.o. Sarvaš;
8. e) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi i davanju suglasnosti za legalizaciju garaže izgrađene na dijelu k.č.br. 9894/29 k.o. Osijek
8. f) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi i davanju suglasnosti za legalizaciju gospodarske građevine izgrađene na dijelu k.č.br. 3811/1 k.o. Tenja
9. a) Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Osijeka kod OTP banke d.d. u svoti od 20.500.000,00 kuna
9. b) Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Osijeka kod OTP banke d.d. u svoti od 25.250.000,00 kuna
9. c) Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Osijeka kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u svoti od 5.000.000,00 kuna
10. ) Prijedloga Odluke o prihvaćanju i potpisivanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju (Covenant of Mayors for Climate and Energy)
11. ) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Komasacijskog povjerenstva Grada Osijeka
12. ) Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Osijeka za razdoblje od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018.
13. ) Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Osijeka za 2018.
14. a) Izvješće o stanju zaštite od požara za područje grada Osijeka u 2018.
14. b) Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2018.
14. c) Prijedlog Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Osijeka za 2019.
15. ) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Osijek za 2018.