Prijenos sjednice

YouTube poveznica na kanal grada Osijeka
Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Gradskoga vijeća
2. ) Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. ) Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Osijeka: 1. Zlatna plaketa „Grb Grada Osijeka“ za životno djelo; 2. Zlatna plaketa „Grb Grada Osijeka“; 3. Pečat Grada Osijeka;
4. ) Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018.: a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020.; b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.
5. a) Prijedlog Programa izmjena programa javnih potreba Grada Osijeka za 2018. u kulturi
5. b) Prijedlog Programa izmjena programa javnih potreba Grada Osijeka za 2018. u preškolskom odgoju i obrazovanju
5. c) Prijedlog Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Osijeka za 2018. u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti
5. d) Prijedlog Programa izmjena Programa javnih potreba Grada Osijeka za 2018. u sportu
5. e) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Osijeka za 2018. u socijalnoj skrbi i zdravstvu
6. a) Prijedlog programa izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018
6. b) Prijedlog Programa izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018
6. c) Prijedlog Programa izmjena i dopuna programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku za 2018
6. d) Prijedlog Programa izmjena programa stjecanja stanova za 2018
6. e) Prijedlog Programa izmjena programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018
7. ) Prijedlog Programa o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Osijek u 2018.
8. ) Proračun Grada Osijeka za 2019.: a) Prijedlog Proračuna Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za razdoblje 2020. i 2021.; b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019.
9. a) Prijedlog Programa javnih potreba Grada Osijeka za 2019. u kulturi
9. b) Prijedlog Programa javnih potreba Grada Osijeka za 2019. u tehničkoj kulturi
9. c) Prijedlog Programa javnih potreba Grada Osijeka za 2019. u predškolskom odgoju i obrazovanju
9. d) Prijedlog Programa javnih potreba Grada Osijeka za 2019. u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti
9. e) Prijedlog Programa javnih potreba Grada Osijeka za 2019. u sportu
9. f) Prijedlog Programa javnih potreba Grada Osijeka za 2019. u socijalnoj skrbi i zdravstvu
10. a) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019
10. b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019
10. c) Prijedlog Programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku za 2019
10. d) Prijedlog Programa stjecanja stanova za 2019
10. e) Prijedlog Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019
11. ) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Osijek u 2019.
12. ) Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Osijek za 2019.
13. ) Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Osijeka s financijskim planom za 2019
14. a) Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2018.
14. b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grad Osijeka za period 2019.-2022.
14. c) Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2019. s financijskim učincima za 2019.-2021.
15. ) Prijedlog Rješenja o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća s kandidacijske liste grupe birača u 2019.;
16. ) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Osijeka
17. ) Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog centra Osijek
18. ) Prijedlog Zaključka o donošenju izmjene Plana zaštite od požara za područje grada Osijeka
19. ) Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka
20. ) Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
21. ) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelovima katastarske čestice broj 9784/46 i 9782/18 k.o. Osijek
22. ) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 11587 k.o. Osijek, u površini 26 m2
23. ) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka I. Ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta - izgradnje nerazvrstane ceste - produžetka Kanižlićeve ulice
24. ) Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna
25. ) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
26. ) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Osijeka