Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskoga vijeća
2. ) Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. ) Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Osijeka za 2017.;
4. ) Prijedlog Odluke o načinu obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u gradu Osijeku
5. ) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka;
6. ) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o mjesnoj samoupravi;
7. ) Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja osječke Tvrđe
8. ) Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za odabir idejnog rješenja zgrade I. gimnazije u Osijeku;
10. a) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 11120/169 k.o. Osijek
10. b) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelovima k.č.br. 9926/455 i 11483 k.o. Osijek (Opatijska 1)
11. ) Prijedloga Rješenja o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku;
12. ) Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zamjeni zemljišta s Poljoprivrednim institutom Osijek ((IT park/IT poslovni centar);
13. ) Prijedlog Rješenja o nekorištenju prava prvokupa parkirnih mjesta u podzemnoj garaži poslovne zgrade izgrađene na pravu građenja osnovanog na k.č. br. 5419, zk. ul. 17820 k.o. Osijek (prva dražba)
14. ) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Generalnog urbanističkog plana Grada Osijeka - Odredbe za provedbu (pročišćeni tekst)
15. a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2017.;
15. b) Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2018.;
16. a) Izvješće o stanju zaštite od požara za područje grada Osijeka u 2017.;
16. b) Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području grada Osijeka u 2017.;
16. c) Prijedlog Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2018.
17. a) Izvješće o izvršenju Plana razvoja toplinskog sustava grada Osijeka za 2017.;
17. b) Prijedlog Plana razvoja toplinskog sustava grada Osijeka za 2018.;
18. a) Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Osijeka za 2017.;
18. b) Prijedlog Programa za mlade na području grada Osijeka 2018.-2021.
19. ) Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Osijeka za razdoblje od 12. lipnja do 31. prosinca 2017.
20. ) Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. na području grada Osijeka u 2017.
21. ) Izvješće o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete za 2017.
22. ) Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Osijek, za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.
23. ) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Sveučilišnoga savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;
24. ) Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša
25. ) Izvješće Mandatnog povjerenstva o stavljanju vijećničkih mandata u mirovanje iz osobnih razloga i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika;-DOPUNA DNEVNOG RED