Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Gradskoga vijeća
2. ) Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. a) Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Osijeka za 2016.
3. b) Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Osijeka za prvo polugodište 2017.
4. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2017. i Projekcija za 2018. i 2019.
4. b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017.
5. a) Prijedlog programa izmjena i dopuna programa javnih potreba Grada Osijeka za 2017. u kulturi
5. b) Prijedlog programa izmjena i dopuna programa javnih potreba Grada Osijeka za 2017. u tehničkoj kulturi
5. c) Prijedlog programa izmjena i dopuna programa javnih potreba Grada Osijeka za 2017. u predškolskom odgoju i obrazovanju
5. d) Prijedlog programa izmjena i dopuna programa javnih potreba Grada Osijeka za 2017. u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti;
5. e) Prijedlog programa izmjena i dopuna programa javnih potreba Grada Osijeka za 2017. u sportu
5. f) Prijedlog programa izmjena i dopuna programa javnih potreba Grada Osijeka za 2017. u socijalnoj skrbi i zdravstvu;
6. ) Prijedlog Programa izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.;
7. ) Prijedlog Programa izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
8. ) Prijedlog Programa o izmjenama Programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku za 2017.;
9. ) Prijedlog Programa izmjene Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017;
10. ) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Osijeka u 2017.;
12. ) Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku;
13. ) Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela Industrijske četvrti u Osijeku;
14. ) Prijedlog Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama na području grada Osijeka za razdoblje 2017. – 2020.;
15. a) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 9909/1 k.o. Osijek radi osnivanja građevne čestice nužne za redovitu uporabu višestambene zgrade u Bračkoj ulici k.br. 136 u Osijeku
15. b) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 931/2 i dijelu k.č.br. 933 k.o. Josipovac
15. c) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 9963/4, 9963/9, 9963/15, 9963/17, 9963/19 i 9963/21 k.o. Osijek
15. d) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 2075/2 k.o. Osijek
15. e) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelovima k.č.br. 8949/1 i 8949/3 k.o. Osijek (Sjenjak k.br. 115 i 117);
16. ) Prijedlog Odluke o gradskim porezima; POVUČENO IZ DNEVNOG RED
17. ) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga za promjenu Statuta Grada Osijeka
18. ) Izvješće o stanju zaštite od požara na području grada Osijeka u 2016.
19. ) Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2016.
20. ) Izvješće o financiranju udruga iz Proračuna Grada Osijeka za 2016.;
21. ) Prijedlog Rješenja o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka;
22. ) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Komasacijskog povjerenstva Grada Osijeka;
23. ) Prijedlog Rješenja o imenovanju kandidata za člana i zamjenika člana Državnog komasacijskog povjerenstva iz redova članova Gradskoga vijeća Grada Osijeka
24. ) Izvješće koncesionara o funkcioniranju sustava za održavanje i naplatu parkiranja u 2016.;
25. ) Izvješće o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete za 2016.;
26. ) Izvješće od radu koncesionara o obavljanju dimnjačarskih poslova u gradu Osijeku za 2016.;
27. a) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2016.: Vodovod-Osijek d.o.o. (nekonsolidirano)
27. b) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2016.: Unikom d.o.o.;
27. c) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2016.: Gradski prijevoz putnika d.o.o.
27. d) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2016.: Tržnica d.o.o.;
27. e) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2016.: Športski objekti d.o.o.;
27. f) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2016.: Ukop d.o.o.;
27. g) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2016.: Zavod za stanovanje d.o.o.;
27. h) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2016.: Osječki sajam d.o.o.
27. i) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2016.: Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.
27. j) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2016.: Regionalna veletržnica Osijek d.d.
27. k) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2016.: Zračna luka Osijek d.o.o.
27. l) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2016.: Tera Tehnopolis d.o.o.
27. m) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2016.: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.;
27. n) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2016.: ULO hladnjača d.o.o.
27. o) Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada u 2016.: Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o.;
28. ) Izvješće Pučkog otvorenog učilišta Osijek o realizaciji programa i financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.;
29. ) Izvješće o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2016.;
30. ) Izvješće o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za 2016.;
31. ) Izvješće o poslovanju Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek za 2016.;
32. ) Izvješće o poslovanju javne ustanove Gradske galerije Osijek za 2016.
33. ) Izvješće Dječjeg vrtića Osijek o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2016.;
34. ) Izvješće o radu Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka za 2016.
35. ) Izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe o realizaciji programa i financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.;
36. ) Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016