Prijenos sjednice

Ukoliko ne vidite video iznad možete se spojiti direktno na kanal Grada Osijeka
Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. a) Izvješće Mandatnog povjerenstva o stavljanju u mirovanje mandata vijećnika Gradskoga vijeća Grada Osijeka i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
1. b) Prisega vijećnika
2. ) Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Gradskoga vijeća
3. ) Pitanja i prijedlozi vijećnika
4. ) Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Osijeka: 1. Zlatna plaketa „Grb Grada Osijeka“ za životno djelo; 2. Zlatna plaketa „Grb Grada Osijeka“; 3. Pečat Grada Osijeka
5. ) Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Osijeka za 2018.
6. ) Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2019.: a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021.; b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019.
7. a) Prijedlog Programa izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2019.
7. b) Prijedlog Programa izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2019.
7. c) Prijedlog Programa izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2019.
7. d) Prijedlog Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2019.
7. e) Prijedlog Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2019.
7. f) Prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2019.
8. a) Prijedlog Programa izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.
8. b) Prijedlog Programa izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.;
8. c) Prijedlog Programa izmjena Programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku za 2019.
8. d) Prijedlog Programa izmjene Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019.
9. ) Prijedlog Programa o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Osijek u 2019.
10. ) Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća s kandidacijske liste grupe birača u 2019.
11. ) Proračun Grada Osijeka za 2020. a) Prijedlog Proračuna Grada Osijeka za 2020. i Projekcija za razdoblje 2021. i 2022.; b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020.
12. ) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Osijeka kod OTP banke d.d. u svoti od 20.500.000,00 kuna
13. a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020.
13. b) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2020.
13. c) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2020.
13. d) Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2020.
13. e) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020.
13. f) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2020.
14. a) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.
14. b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
14. c) Prijedlog Programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku za 2020.
14. d) Prijedlog Programa stjecanja stanova u 2020.:
14. e) Prijedlog Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020.
15. ) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Osijek u 2020.
16. ) Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Osijeka s financijskim planom za 2020.
17. ) Prijedlog Rješenja o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća s kandidacijske liste grupe birača u 2020.
18. a) Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2019.
18. b) Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2020. s financijskim učincima za 2020.-2022.
19. ) Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Osijek za 2020.
20. ) Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku
21. ) Prijedlog Odluke o raspolaganju i upravljanju građevinskim zemljištem
23. a) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 11462/2 k.o. Osijek (Belomanastirska ulica)
23. b) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 3810 k.o. Tenja
24. a) Izvješće o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2018.
24. b) Plan pokrića manjka nastalog u 2018. godini kroz poslovanje u razdoblju 2019.-2022. godine Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
25. ) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju promjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Osijeka
26. ) Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopun
27. ) Izvješće o provedbi Akcijskog plana smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek za 2018
28. a) Prijedlog Rješenja o određivanju imena južnoj obilaznici Grada Osijeka Obilaznica 106. brigade ZNGR
28. b) Prijedlog Rješenja o određivanju imena parku u Gradskoj četvrti Gornji grad Park Svetišta Srca Isusov
29. ) 2. Informacija o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika u 2019
30. a) Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednica Odbora za građansku sigurnost
30. b) Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanj
30. c) Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanj
30. d) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana/tajnika Odbora za zaštitu, obnovu i revitalizaciju Tvrđ
30. e) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgov
31. ) Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Akcijskog plana za 2019. i 2020. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020. - DOPUNA DNEVNOG RED
Veličina slova