Zakup poslovnih prostora

Odlukom o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnih prostora (Službeni glasnik Grada Osijeka 13A/20) uređuju se uvjeti i postupak za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Osijeka, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnih prostora. Odluka ujedno određuje: zone i djelatnosti po zonama koje će se obavljati u poslovnim prostorima, početne visine zakupnine, uvjete i postupak natječaja, zasnivanje zakupa, održavanje i rekonstrukciju poslovnih prostora, prestanak zakupa, te druga pitanja u svezi s davanjem u zakup poslovnih prostora.
Poslovni prostori daju se u zakup putem javnog natječaja i to provedbom postupka prikupljanja pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.
Javni natječaj se objavljuje istovremeno u jednom dnevnom listu, na mrežnim stranicama Grada i na oglasnoj ploči Grada Osijeka, Ulica Franje Kuhača 9. Natječaj mora biti otvoren najmanje osam, a najduže 15 dana, a rok teče od dana objave u dnevnom listu.
Javni natječaj sadrži: podatke o slobodnom prostoru koji se daje u zakup, rok na koji se prostor daje u zakup, početni iznos mjesečne zakupnine, krajnji rok za dostavu ponuda i druge odredbe u svezi s provedbom natječaja.
Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe-obrtnici, ili osobe koje obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, ako su državljani Republike Hrvatske, državljani članica Europske unije ili pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i/ili državama Europske unije.
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ispunio sve natječajne uvjete i ponudio najviši iznos zakupnine.
Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem se sklapa na određeno vrijeme u trajanju do deset godina.
Pitanja u svezi sa zakupom poslovnih prostora i provedbom natječaja, mogu se uputiti Gradu Osijeku, Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose, Odsjeku za gospodarenje nekretninama, Osijek, Ulica Franje Kuhača 9, soba broj 19 ili pozivom na brojeve: 031/229 138 ili 031/229 192.

Skip to content