Što su komunalna naknada i naknada za uređenje voda, tko ih je obvezan plaćati i kako prijaviti promjenu obveznika plaćanja?

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje plaća vlasnik, odnosno korisnik stambenog, poslovnog i garažnog prostora te građevinskog zemljišta.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:
– danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole
– danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine
– danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine
– danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja
promjene obračunske površine ili namjene nekretnine) prijaviti upravnom tijelu Grada Osijeka nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, nastanak ili promjenu obveze. Ukoliko obveznik ne izvrši prijavu u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.
Prijava se može izvršiti na:
– e-adresu: naknade@osijek.hr
– poštom na adresu: Grad Osijek, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek
– osobno na adresu: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu, Trg Vatroslava Lisinskog 1 (pored Isusovačke klasične gimnazije), svaki radni dan u vremenu od 8 do 13 sati.

Za prijavu je potrebno dostaviti dokumentaciju o vlasništvu, odnosno korištenju nekretnine (zemljišno-knjižni izvadak, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu, rješenje o nasljeđivanju i slično).
Obveza plaćanja komunalne naknade propisana je Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 i 32/20) i Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Osijeka 2/19 i 3/20).

Sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) jedinice lokalne samouprave dužne su obračunavati i naplaćivati naknadu za uređenje voda – vlasnicima, odnosno korisnicima nekretnina na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada.

Skip to content