Što su javne potrebe u kulturi Grada Osijeka i kako se utvrđuju?

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka donosi se temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22). Utvrđivanje programa iz područja kulture od interesa za Grad Osijek i njihovo uvrštavanje u Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka provodi se putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka koji raspisuje gradonačelnik Grada Osijeka.
Kulturno vijeće Grada Osijeka kao stručno savjetodavno tijelo, razmatra i sadržajno vrjednuje sve pristigle prijedloge programa.
Gradsko vijeće Grada Osijeka Programom javnih potreba u kulturi Grada Osijeka utvrđuje javne potrebe temeljem svojih interesa, sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.
Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka objavljuje se u Službenom glasniku Grada Osijeka i na mrežnim stranicama Grada.
Temeljem prijedloga Kulturnog vijeća Grada Osijeka, gradonačelnik donosi Odluku o raspodjeli financijskih sredstava prema usvojenom Programu javnih potreba u kulturi Grada Osijeka.

Skip to content