Koji je postupak za ostvarivanje prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika?

Člankom 6. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23) utvrđen je postupak za ostvarivanje prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskom posrednika.

Postupak je sljedeći:

  • na prijedlog Stručnog povjerenstva osnovne škole koju učenik pohađa, škola podnosi upravnom tijelu županije nadležnom za poslove obrazovanja (dalje u tekstu: nadležno upravno tijelo) zahtjev za osiguravanje prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika učeniku
  • nadležno upravno tijelo dostavlja zahtjev Stručnom povjerenstvu nadležnog upravnog tijela (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo) koje donosi mišljenje o pravu na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika
  • nadležno upravno tijelo u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, mišljenje Stručnog povjerenstva zajedno s pratećom dokumentacijom dostavlja osnivaču
  • nakon razmatranja zahtjeva osnivač donosi odluku o priznavanju ili odbijanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva
  • osnivač je dužan odluku dostaviti nadležnom upravnom tijelu i školi u roku od 7 dana od donošenja, te škola roditelju u roku od 7 dana od zaprimanja
  • roditelji učenika ili škola mogu putem osnivača u roku od 15 dana od primitka odluke o odbijanju prava na potporu, podnijeti Ministarstvu znanosti i obrazovanja (dalje u tekstu: Ministarstvo) primjedbe na odluku, a osnivač je dužan primjedbe dostaviti Ministarstvu u roku od 7 dana od primitka zajedno s cjelovitom dokumentacijom
  • ministar nadležan za obrazovanje imenuje Povjerenstvo koje u roku od 30 dana od primitka primjedbi daje mišljenje temeljem kojega Ministarstvo donosi konačnu odluku o priznavanju ili odbijanju prava i o tome obavještava osnivača, roditelje učenika i školu
  • temeljem donesenih odluka o priznavanju prava od strane osnivača ili odluke o priznavanju ili odbijanju prava od strane Ministarstva, škola osnivaču iskazuje konačnu potrebu broja pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika
  • temeljem donesenih odluka o priznavanju prava na potporu (osnivač i Ministarstvo) i konačnog iskazivanja potrebe škole, osnivač podnosi Ministarstvu zahtjev za davanje suglasnosti za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika, a uz koji obvezno dostavlja dokumentaciju za isplatu plaće s pripadajućim doprinosima za rad pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika
  • Ministarstvo izdaje traženu suglasnost u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva
Skip to content