Katastar infrastrukture

Grad Osijek vodi katastar infrastrukture za sljedeća naselja:

 1. Osijek
 2. Tenja
 3. Josipovac
 4. Višnjevac
 5. Sarvaš
 6. Brijest
 7. Briješće
 8. Nemetin
 9. Tvrđavica
 10. Podravlje
 11. Klisa

Katastar infrastrukture – u privitku prijedlog primjerka dijelova elaborata

 1. Zamolba za ovjeru elaborata infrastrukture
 2. Naslovna strana elaborata katastra infrastrukture
 3. Sastavni dijelovi elaborata

ZAKON O UPRAVNIM PRISTOJBAMA – NN 115/2016
Način plaćanja upravne pristojbe – Članak 13.
(1) Pristojbe se plaćaju na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu se platiti u državnim biljezima.

UREDBA O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI – NN 8/2017
Upravna pristojba po Tar.br. 1. i Tar.br. 46.
Tar. br. 1. – 20kn – Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom Uredbom nije propisana druga pristojba
Tar. br. 46. – 70kn – Za pregled i ovjeru geodetskih elaborata izrađenih od strane ovlaštenih osoba plaća se pristojba prema utrošenom satu. Napomena: Započeti sat računa se kao cijeli.

Za otvaranje predmeta prilaže se 20kn takse, a za ostatak iznosa pristojbi podatke o računu i iznosu pristojbe potrebno je kontaktirati putem email-a ili telefona.

Sva dodatna pitanja kontaktirati “Odsjek za geodetsko-katastarske poslove” na telefon 031/229-263, 229-128 ili 229-286.

Veličina slova