Gdje pribaviti posebne uvjete odnosno potvrde glavnog projekta – javnopravna tijela?

 1. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu Osijek, Splavarska 2a
 2. Hrvatske željeznice, Direkcija HŽ, Zagreb, Mihanovićeva 12
 3. Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Trg L. Mirskog 1, Osijek
 4. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ul. Grada Vukovara 78, Zagreb
 5. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Osijek, Ribarska 1/II,
 6. Hrvatske ceste, Ispostava Osijek, Osijek, Vukovarska 122,
 7. Uprava za ceste Osječko – baranjske županije, Osijek, V. I. Meštrovića 14 e
 8. Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb, Širolina 4
 9. “Vodovod-Osijek” d.o.o. , PJ “Vodoopskrba” Osijek, Poljski put 1
 10. “Vodovod-Osijek” d.o.o., PJ “Odvodnja”, Osijek, Poljski put 1
 11. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP “Elektroslavonija” Osijek, Služba za razvoj i investicije, Osijek, Šet. k. F. Šepera 1a
 12. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Osijek, Osijek, Ulica cara Hadrijana 3
 13. HEP-Plin d.o.o. Osijek, Cara Hadrijana 7
 14. HEP- Toplinarstvo d.o.o. Zagreb, Pogon Osijek, Cara Hadrijana 3
 15. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb, Nikole Jurišića 13,
 16. MUP Policijska uprava Osječko-baranjska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara i eksploziva, Osijek, Prolaz kod Snježne Gospe 2
 17. Grad Osijek, Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu, Osijek, Kuhačeva 9
 18. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku, Osijek, Kuhačeva 27
 19. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
 20. Gradski prijevoz putnika, Osijek, Cara Hadrijana 1
 21. Kapetanija pristaništa, Osijek, Šet. k. F. Šepera 6
 22. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Uprava šumarstva i lovstva, Zagreb, Ul. Grada Vukovara 78
 23. Hrvatske šume Osijek, Prolaz J. Benešića 1
 24. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Veterinarska inspekcija, Osijek, Trg L. Mirskog 3
 25. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb, Kralja Zvonimira 4
 26. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14
 27. Hrvatski radio i televizija Zagreb,
 28. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Osječko – baranjske županije, Osijek, Vinkovačka cesta 63 c
 29. Hrvatski zavod za telekomunikacije, Zagreb, Prisavlje 14, n/r Željko Kandučar
 30. INA Industrija nafte d.d. Avenija V. Holjevca 29
 31. Plinacro, Sektor transporta plina, Zagreb, Savska 88 a
 32. “B net Hrvatska” d.o.o. Regionalni centar Osijek, Lopudska 34F
 33. Agencija za vodne putove, Parobrodarska 5, Vukovar
 34. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša 9, Zagreb
 35. Državni hidrometeorološki zavod, Grič 3, Zagreb
Veličina slova