Odsjek za upravljanje poslovnim prostorima i evidenciju nekretnina

Sadržaj

Odsjek za upravljanje poslovnim prostorima i evidenciju nekretnina

Odsjek za upravljanje poslovnim prostorima i evidenciju nekretnina posebna je ustrojstvena jedinica Upravnog odjela u kojoj se obavljaju poslovi gospodarenja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Osijeka ili prostorima koji su povjereni Gradu Osijeku na upravljanje te vođenja evidencije nekretnina (registar) i to: stanova, poslovnih prostora i građevinskog zemljišta.

Pod upravljanjem poslovnim prostorima u smislu ovog pravilnika podrazumijeva se pokretanje postupka i provođenje natječaja za davanje u zakup i korištenje poslovnim prostorima kojima gospodari ovaj odsjek, zaprimanje i obrada zahtjeva za zakup i korištenje, uređivanje odnosa sa zakupnicima i korisnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Osijeka, pokretanje postupaka u slučaju nepoštivanja ugovora o zakupu odnosno korištenju, kao i u slučajevima bespravnog korištenja. Obavljaju se poslovi u svezi uređivanja međusobnih odnosa Grada Osijeka i drugih suvlasnika nad zajedničkim dijelovima zgrada. Postupa se po zahtjevima vezanim za pravo prvokupa na kulturnim dobrima.

Pored navedenog poslovi upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu/suvlasništvu Grada Osijeka ili onih danih Gradu Osijeka na upravljanje podrazumijevaju i nadzor nad upravljanjem zgradama u kojima se nalaze poslovni prostori, te izvršenjem radova hitnih popravaka i intervencijama u poslovnim prostorima.

Vodi se registar poslovnih prostora Grada Osijeka, odnosno evidencija istih u vlasništvu Grada što podrazumijeva: popis poslovnih prostora zajedno s pripadajućom dokumentacijom svake pojedine nekretnine, popis zakupnika i korisnika, visinu zakupnine, odnosno korištenja i druge podatke.

Vodi se cjelokupna evidencija nekretnina: stanova, poslovnih prostora i građevinskog zemljišta.

Prati se evidencija o naplati prihoda od zakupa poslovnih prostora koju naplatu radi upravno tijelo Grada Osijeka nadležno za financije. Vodi se evidencija o troškovima održavanja poslovnih prostora, evidencija o prodanim poslovnim objektima, evidencija o među-vlasničkim ugovorima i dr.

Pod upravljanjem distribucijskom telekomunikacijskom kanalizacijom u smislu ovog pravilnika podrazumijeva se odobravanje pristupa, zajedničkog korištenja i davanje u najam distribucijske telekomunikacijske kanalizacije u vlasništvu Grada Osijeka operatorima korisnicima.

Pruža se stručna podrška za prijave na natječaje za EU projekte iz nadležnosti Odsjeka.

Obavljaju se i drugi poslovi sukladno zakonu, Statutu Grada Osijeka i drugim aktima tijela Grada.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za upravljanje poslovnim prostorima i evidenciju nekretnina


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Skip to content