JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Zagreb, Ul. grada Vukovara 37 za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 10(20) kV KTS “Aerodroma Klisa” – DV 10(20) kV “Nemetin – Sarvaš” (odcjep za Klisu), 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 258/2 i 365/2 k.o. Klisa i k.č.br. 4052/2, 4054/1 i 3026/6 k.o. Tenja

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Zagreb, Ul. grada Vukovara 37 za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 10(20) kV KTS “Aerodroma Klisa” – DV 10(20) kV “Nemetin – Sarvaš” (odcjep za Klisu), 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 258/2 i 365/2 k.o. Klisa i k.č.br. 4052/2, 4054/1 i 3026/6 k.o. Tenja
Skip to content