JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 za građenje građevine infrastukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije Kabel KB 10(20) kV interpolacijs TS 10(20)/0,4 kV HOPS, 2. skupine, na građevnim česticama k. č. br. 9989/3., 9989/5. i 10040. k. o. Osijek u Osijeku

Skip to content