JAVNI POZIV-za uvid u spis predmeta Grad Osijek, F. Kuhača 9, uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na građevnim česticama kčbr. 8988 i 8208/1 k.o. Osijek u Osijeku, Donjodravska obala

JAVNI POZIV-za uvid u spis predmeta Grad Osijek, F. Kuhača 9, uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na građevnim česticama kčbr. 8988 i 8208/1 k.o. Osijek u Osijeku, Donjodravska obala
Skip to content