JAVNI POZIV – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK, HR-31000 Osijek, J. Huttlera 4 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova), 2. skupine – OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM I DNEVNA BOLNICA na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 6686 k.o. Osijek (Osijek, Josipa Huttlera 4).

JAVNI POZIV – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK, HR-31000 Osijek, J. Huttlera 4 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova), 2. skupine – OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM I DNEVNA BOLNICA na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 6686 k.o. Osijek (Osijek, Josipa Huttlera 4).
Veličina slova