JAVNI POZIV-HT d.d., HR-10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – SVK za BP OS Vinkovačka na postojećoj građevnoj čestici kčbr. 4024 i 8931/1 k.o. Osijek (Osijek, Vinkovačka cesta i Jadranska ulica).

JAVNI POZIV-HT d.d., HR-10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – SVK za BP OS Vinkovačka na postojećoj građevnoj čestici kčbr. 4024 i 8931/1 k.o. Osijek (Osijek, Vinkovačka cesta i Jadranska ulica).
Skip to content