JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 OSIJEK, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene 2. skupine – javna rasvjeta na katastarskim česticama k.č.br. 8342, 8987 i 7995 k.o. Osijek (OSIJEK, LAĐARSKA ULICA).

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 OSIJEK, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene 2. skupine – javna rasvjeta na katastarskim česticama k.č.br. 8342, 8987 i 7995 k.o. Osijek (OSIJEK, LAĐARSKA ULICA).
Skip to content