JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine insfrastrukturne namjene, 2. skupine – javna rasvjeta na katastarskoj(im) čestici(ama) 377 i 368 k.o. Klisa (Klisa, Vukovarska ulica).

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine insfrastrukturne namjene, 2. skupine – javna rasvjeta na katastarskoj(im) čestici(ama) 377 i 368 k.o. Klisa (Klisa, Vukovarska ulica).
Skip to content